2
0
Vota!

Nomenament dels membres del consell d'administració de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, S.L.".

ANTECEDENTS

El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.” I ACORDAR LA SEVA CONSTITUCIÓ”.

Elevat a escriptura pública la constitució de la societat “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L” es va procedir a sol·licitar la inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

El Registre Mercantil de Barcelona ha emès qualificació negativa pels següents defectes esmenables de l’escriptura de constitució:

  1. No s’acredita que la designació del consell d’administració hagi estat acordada pel Ple de l’Ajuntament.

Atès l’art 212 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals “La junta general nomena els membres del consell d'administració en els termes que estableixen els estatuts, a favor de  persones professionalment qualificades”.

Aquesta previsió no contempla el nomenament dels membres del consell quan la societat està pendent de constitució i per tant no s’ha constituït encara la junta general.

A falta de junta general, serà el Ple qui nomeni els membres del consell d’administració.

En data 25 de juliol de 2016 l’Alcalde va sol·licitar, en compliment de l’art 14 dels estatuts, que els grups municipals de la oposició designessis els regidors/es que formarien part dels consell d’administració, rebutjant aquests, qualsevol participació.

Per tot l’anterior i als efectes d’esmenar els defectes anteriors, es proposa al Ple:

PRIMER.- Nomenar els següents regidors com a membres del consell d’administració de la societat mercantil “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, S.L.”:

  • PRESIDENT: ENRIC OLIVÉ I MANTÉ.
  • VICEPRESIDENT: LAIA MUÑOZ CASANOVAS.
  • SECRETARI: RAFEL CABALLERIA PERRAMON.
  • VOCAL: MARTA CORDOMÍ FORN.
  • VOCAL: JOAN MASFERRER SALA.

SEGON.- Traslladar el present acord a la Notaria de Cardedeu.

Resultat ple municipal
8
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!