2
0
Vota!

Resolució conveni escola de dansa municipal.

En data 30 d’abril de 2015, el Ple va aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l'Ajuntament de Cardedeu per a la creació d’una escola de dansa municipal.

En data 25 de maig de 2015 es va procedir a formalitzar la signatura de l’esmentat conveni amb el contingut següent:

“CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE CARDEDEU PER A LA CREACIÓ D’UNA ESCOLA DE DANSA MUNICIPAL”

Barcelona, 25 de maig de 2015.
REUNITS
D'una banda, el senyor Antoni Llobet Mercadé, director general de Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 219/2013, de 27d’agost, que actua en nom i representació de l’esmentat  Departament, d’acord amb les facultats delegades per la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC número
5930, de 28.07.2011).

D’altra banda, la Il·lma. senyora Calamanda Vila Borralleras, com alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Cardedeu, que actua en nom i representació de l’esmentada corporació, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

MANIFESTEN

 1. Que l'Ajuntament de Cardedeu va sol·licitar la creació d'una escola de dansa de la seva titularitat.
 2. Que l’esmentada escola de dansa s’ubicarà en els espais de l’Escola Mil·lenari de Cardedeu, fora de l’horari lectiu.
 3. Que l'Ajuntament de Cardedeu manifesta expressament que l'edifici i les instal·lacions Del centre compleixen els requisits de funcionalitat, d’utilització i d’accessibilitat, seguretat estructural i en cas d’incendi, prevenció d’accidents, habitabilitat, higiene i salubritat, protecció davant el soroll i d’estalvi energètic exigits per la normativa vigent.
 4. Que la distribució d'espais i d’instal·lacions dels esmentats locals compleixen els requisits mínims establerts pel Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa (DOGC número 1779, de 4 d’agost de 1993). La distribució d’espais es correspon amb l’aprovada per la Resolució del director general de Centres Públics de 20 d’agost de 2014, d’aprovació del projecte de centre de l’escola de dansa.
 5. Que la corporació titular, amb l'objectiu d'obtenir el reconeixement de l’esmentada escola de dansa, d'acord amb allò que disposa el Decret 179/1993, de 27 de juliol, creu convenient establir un conveni amb el Departament d'Ensenyament.

Pels motius exposats, i d’acord amb el que preveu la següent normativa.

 • Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.
 • Article 27 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació i punt 2 de la disposició addicional segona de la mateixa Llei.
 • Article 48.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
 • Article 74.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació,

Les parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.
1. Es crea l'Escola de Dansa Municipal de Cardedeu, de la qual és titular l’Ajuntament de Cardedeu, a l'empara d'allò que disposa el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.
L’esmentada escola de dansa té la següent configuració:

Denominació: Escola de Dansa Municipal de Cardedeu
Codi: 08074562
Adreça: Carrer Mare de Déu del Pilar, 8 (dintre l’Escola Mil·lenari)
Municipi: 08440 Cardedeu
Comarca: El Vallès Oriental
Titular: Ajuntament de Cardedeu
NIF: P0804500G

Ensenyaments: Ensenyaments de dansa que no condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o  professional.

2. Aquesta escola té una capacitat màxima simultània de 96 llocs escolars.
3. La impartició dels ensenyaments de dansa s’ha de portar a terme fora de l’horari escolar de l’escola Mil·lenari sense que, en cap cas, interfereixi en el seu normal desenvolupament.

SEGONA. L'admissió d'alumnes a l'escola de dansa s'ajustarà al règim que pugui establir el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La signatura d’aquest conveni no comporta, per part del Departament d’Ensenyament, transferències de recursos ni compromís de despesa o de finançament.

TERCERA. Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis, el titular de l’escola de dansa adequarà la seva actuació a allò que disposa la Llei reguladora de les bases de règim local i normativa que la desenvolupa. En cap cas el Departament d'Ensenyament assumirà obligacions patronals respecte del personal dels centres de titularitat de  l'Ajuntament.

El personal docent ha de reunir els requisits mínims i les titulacions acadèmiques adequades segons la normativa vigent per a les escoles de música i de dansa. Aquest personal docent haurà de tenir reconeguda la capacitació acadèmica per impartir docència en llengua catalana. Queden exceptuats d'aquests requisits els professors visitants que puguin impartir docència al centre.

QUARTA. Pel que fa als òrgans de govern i de coordinació de l’escola de dansa, se sotmeten al que disposa el Capítol I del Títol IX de la Llei orgànica 2/2009, de 10 de juliol, d'educació i l’establert al Decret 102/2010, de 3 d’agost,  d’autonomia de centres educatius.

CINQUENA. Amb independència que el servei públic de l'escola de dansa es gestioni de forma directa o indirecta, l'Ajuntament de Cardedeu es responsabilitza del compliment de totes les obligacions inherents al titular d'un centre educatiu de caràcter públic.

SISENA. Quan sigui convenient la creació de noves places d'alumnes al centre, es programarà i coordinarà la seva implantació entre el Departament d'Ensenyament i el titular de l'escola.

SETENA. L'Administració titular facilitarà al Departament d'Ensenyament les dades de matriculació de cada curs acadèmic amb el model i en les dates que determini el Departament d'Ensenyament.

VUITENA. L'escola de dansa creada per aquest conveni s'inscriu en el Registre de Centres Docents, que li atorga el codi assenyalat a la clàusula primera. L'ens titular comunicarà al Departament d'Ensenyament, als efectes de la seva anotació en el Registre de Centres Docents, qualsevol modificació en la denominació del centre o en la seva ubicació, sempre que aquesta provingui d'una modificació en la denominació de la via o de la seva numeració. Les modificacions diferents a les esmentades comportaran la modificació d'aquest conveni.

NOVENA. Els efectes d'aquest conveni són a partir de l’inici del curs escolar 2014-2015.

DEZENA. Aquest conveni mantindrà la seva vigència mentre estigui en funcionament l'escola de dansa i no sigui denunciat, amb una antelació mínima de tres mesos, per una de les parts. La seva resolució es produirà per alguna de les causes següents:

a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides de circumstàncies imprevistes.
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.

ONZENA. Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera d’Ensenyament, les resolucions de la qual posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es podrà interposar, recurs contenciós - administratiu davant la Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la seva notificació; de conformitat
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa  Administrativa. I perquè consti, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts referenciades signen aquest conveni en dos exemplars originals, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

......................................................................................................

Sens perjudici del reconeixement i creació per part de la Generalitat de Catalunya de l’Escola de dansa municipal de Cardedeu, no s’ha procedit a la creació del servei.

Atès l’art 158 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la creació d'un servei s'ha d'instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte d'establiment i un reglament que n'estableixi el règim jurídic de la prestació.

El projecte d'establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:

a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la indicació, si s'escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L'estudi econòmic financer i, si s'escau, les tarifes a percebre dels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de percebre l'ens local, i la  compensació econòmica que, si s'escau, aquest hagi de satisfer.
f) El règim estatutari dels usuaris.

El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l'activitat de què es tracta resta assumida per l'ens local com a pròpia i ha de determinar l'abast de les prestacions a favor dels ciutadans. L'expedient instruït amb els documents a què es refereix s'ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació.

El Ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d'acordar l'establiment del servei, n'ha d'aprovar el projecte d'establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se'n deriven, en especial, en el pressupost.

Determinada la forma de prestació del servei, si aquesta es determina directa, s’ha de procedir a la contractació amb els previs processos de selecció de personal, dels efectius necessaris per prestar el serveis, i dins de les limitacions de personal establertes per la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat. Cas que la forma fos la prestació indirecta, s’ha de procedir a la licitació pública respectat la legislació de contractes del sector públic.

Tot l’anterior, sens perjudici de l’obtenció prèvia i favorable dels informes escaients en relació a l’exercici d’una  competència diferent a la pròpia i a la delegada, en compliment de l’art 7.4 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès l’anterior i atès l’informe de la Cap de serveis Personals de l’Ajuntament de Cardedeu, es valora la conveniència de no implementar el servei:

“Cap de serveis Personals, informa:
ANTECEDENTS
Període 2002-2013: impuls d’una extraescolar de ballet clàssic obert a tota la població

 • El curs 2002-2003 l’AMPA de l’escola Mil·lenari de Cardedeu va impulsar una extraescolar de ballet clàssic oberta a tot l’alumnat del centre a partir dels 6 anys.
 • En els següents anys es va anar ampliant l’oferta formativa i també es va obrir la formació a infants de 3 a 18 anys de la resta del municipi.

Període 2013-2015: signatura conveni amb el departament d’Ensenyament per a la creació del servei d’escola de dansa municipal

 • En aquest context, el 19 de desembre de 2013 es va aprovar per Ple la creació i el compromís de la signatura d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la creació de l’Escola de dansa Municipal de Cardedeu a l’Escola Mil·lenari.
 • El 20 d’agost de 2014 la Generalitat de Catalunya (departament Ensenyament) aprova el projecte de creació del centre de titularitat municipal. I posteriorment, el 12 de març de 2015, se signa un conveni entre el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cardedeu per crear l’escola de dansa municipal.

Període 2015-17: replantejament de la titularitat del servei

 • En aquest període s’ha consolidat una oferta formativa en el camp de la dansa de molta qualitat. Els diferents agents implicats (AMPA Mil·lenari, la direcció de l’escola Mil·lenari, el servei municipal d’Educació i les famílies) fan una valoració molt positiva del servei i de la qualitat que s’ofereix.
 • Per poder tirar endavant la posada en marxa del servei és necessari iniciar un procés de licitació obert a les empreses.
 • En aquesta línia es replanteja la titularitat municipal del centre per part de tots els agents implicats, ja que no es vol perdre la possibilitat de disminuir aquesta qualitat prestada fins el moment.
 • Tot i així, els infants del municipi podran continuar gaudint d’una oferta formativa de dansa prestada per l’AMPA de l’escola Mil·lenari.
 • I l’Ajuntament de Cardedeu seguirà vetllant perquè hi hagi una bona coordinació entres les associacions de famílies i les direccions dels centres escolars per tenir unes activitats educatives en horari no lectiu de qualitat.

CONCLUSIÓ
Atès tot el que s’ha exposat, es considera que no és necessari la implementació del servei públic de l’escola de dansa. L’activitat extraescolar es continuarà gestionat des de l’AMPA del Mil·lenari i estarà oberta a tota a població del municipi”.

......................................................................................................

L’anterior suposa haver de resoldre el conveni subscrit entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament.

Havent estat valorat positivament per part del Departament d’Ensenyament l’aplicació de la clàusula desena del conveni que estableix que “mantindrà la seva vigència mentre estigui en funcionament l'escola de dansa i no sigui denunciat, amb una antelació mínima de tres mesos, per una de les parts.

La seva resolució es produirà per alguna de les causes següents:

a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit”.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- Manifestar la voluntat de resoldre de mutu acord el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a la creació d’una escola de dansa municipal.

SEGON.- Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients necessaris per formalitzar la resolució de mutu acord.

TERCER.- Notificar el present acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!