2
0
Vota!

Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals.

ANTECEDENTS
Vist la necessitat d’adaptar l’actual Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de Cardedeu al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Vist que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;

Vist que en data 15 de setembre de 2016 es va reunir la comissió d’estudi i es proposa la següent redacció de l’avantprojecte.

Vist que aquest avantprojecte ha estat presentat a diferents entitats i persones representatives del municipi (associacions de veïns, Associació Vilaninal i veterinaris i Policia Local) les quals han realitzat aportacions que han sigut incloses a la proposta.

FONAMENTS JURÍDICS
Art 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Art 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Es PROPOSA al PLE municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER – Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals que s’adjunta com a annex a la present proposta.

SEGON- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Veure Ordenança

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!