2
0
Vota!

Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2017.

Introducció
L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’àmbit municipal, ha de promoure i fomentar totes aquelles iniciatives de caràcter social, cultural o esportiu sorgides de la iniciativa col·lectiva.

L’Ajuntament ha de recolzar els projectes que es promouen en aquests àmbits, facilitant a les entitats que puguin assolir els objectius marcats, en un context general de millora i benefici socials La vertebració territorial, i sobretot en el cas dels  municipis de petita i mitjana dimensió, necessita que les estructures comunitàries siguin sòlides i actives. Una situació que l'administració no pot assolir des de la isolació, i per a la qual necessita de la complicitat del seu teixit social, dels ciutadans i de les ciutadanes; en definitiva, de les estructures de treball comunitari que representen les associacions i altres entitats no lucratives.

Les subvencions, creen un vincle jurídic entre Administració i entitat, amb un objectiu comú d’interès públic. Cal atendre,  doncs, a l’establiment de les màximes garanties per a ambdues parts, en el marc d’una gestió eficaç i eficient de l’actuació administrativa i dels pressupostos públics, en el que la transparència, simplificació administrativa, concurrència, i, en  definitiva, bona gestió, han d’esdevenir els principis inspiradors d’aquesta activitat de foment.

El Pla Estratègic de Subvencions 2017 esdevé l’eina definitòria d’aquesta activitat pública, i, tal com preveu l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, n’estableix el seu abast, objectius, i efectes. A banda de les  prescripcions normatives, el Pla també esdevé una eina per contextualitzar l’acció de les polítiques públiques per a les  quals les subvencions esdevenen un suport amb l’objectiu de consolidar aquesta activitat municipal.

En aquest sentit, l’activitat subvencional de l’Ajuntament de Cardedeu s’explicita en diversos àmbits, amb un objectius  generals i uns d’específics per a cadascun d’ells.

Objectius Generals
Amb caràcter general, la projecció de les subvencions es basa en:

 1. Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que promoguin projectes i activitats destinats als ciutadans i ciutadanes del municipi de Cardedeu.
 2. Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat en allò públic, fomentant la  coresponsabilitat en l’organització d’accions i projectes conjuntament amb l’Ajuntament.
 3. Promocionar i fomentar els valors cívics, de convivència ciutadana, de cohesió i de compromís social, cultural o esportiu, i dels seus actius territorials, estratègics i humans.
 4. Incentivar d’una manera clara els projectes i activitats innovadors que aportin un valor afegit a la comunitat, o que posin en valor el nostre patrimoni local.

Objectius Específics per àmbits d’actuació

Cultura

 • Afavorir aquelles activitats que projectin i singularitzin el municipi de Cardedeu en alguna manifestació artística.
 • Incentivar els projecte i activitats que complementin la programació d’arts escèniques i festes populars de l’Institut municipal de Cultura.
 • Afavorir , fomentar i vetllar pel manteniment i la difusió de les manifestacions de cultura popular i tradicional.

Joventut

 • Fomentar les iniciatives juvenils.
 • Col·laborar en l’impuls i manteniment dels projectes de les entitats juvenils que tenen per objecte  proporcionar espais de lleure i oci per a la joventut.
 • Fomentar el paper de les entitats juvenils com a entitats que ofereixen serveis a la població jove del municipi.

Cooperació i Participació Ciutadana

 • Consolidar una política municipal de cooperació internacional i sensibilització en temes humanitaris.
 • Fomentar el consum responsable i el comerç just.
 • Incentivar la implicació del teixit associatiu en els òrgans de participació del municipi.
 • Fomentar la coresponsabilitat en les polítiques públiques.
 • Col·laborar en l’impuls de projectes que explorin noves formes de millorar la convivència i participació Ciutadana
 • Promoure processos de participació dins les entitats.
 • Fer possibles les propostes de les Associacions de Veïns que impliquin clars beneficis col·lectius pels barris.
 • Obrir nous canals participatius gràcies a les innovacions tecnològiques.

Educació

 • Organitzar i dur a terme activitats que suposin un enriquiment de caràcter educatiu, d’interès general i que redundin en benefici dels nens/es i joves del municipi de Cardedeu.
 • Donar suport a la tasca de les entitats, associacions i centres educatius que treballen en l'àmbit de la promoció de l’educació.
 • Incentivar els projectes sortits de les AMPA’s i AFA’s que donin un valor afegit al projecte educatiu de cada centre o que puguin crear complicitats entre elles.

Esports

 • Fomentar l’esport com a eina cohesionadora, integradora i educadora, des d’una perspectiva participativa i no competitiva.
 • Fomentar l’esport de lleure i espontani.
 • Fomentar les relacions intergeneracionals a través de l’esport.
 • Prioritzar aquells esdeveniments esportius de magnitud que ajudin a la promoció de Cardedeu a la comarca i al país.
 • Ajudar a les entitats que vulguin obrir línies de noves disciplines esportives.
 • Promoure les noves iniciatives esportives que impliquin un benefici social per als col·lectius més vulnerables o desfavorits.
 • Promoure l’esport femení, així com aquelles disciplines esportives de caràcter minoritari.

Promoció Econòmica

 • Incrementar el nivell de participants i d’assistents a les fires de Nadal i de Sant Isidre, i a qualsevol altra que s’organitzi.
 • Promocionar el comerç urbà i de proximitat.
 • Fomentar la unificació del màxim número d’establiments comercials de Cardedeu a l’entorn d’una sola associació.
 • Prioritzar les apostes per la qualitat en el servei i en els productes.
 • Col·laborar en la captació de nous clients i en la fidelització dels actuals.
 • Millorar la difusió del teixit comercial i industrial local i incentivar-ne les relacions.
 • Promocionar la restauració de qualitat amb oferta de producte ecològic de proximitat i Km 0.
 • Fomentar el consum responsable i sostenible
 • Foment de l'associacionisme entre les empreses del polígon de Cardedeu
 • Foment de l’ocupació i incentivar la contractació de persones desocupades de la borsa d’aturats de Cardedeu per part de les empreses locals.
 • Foment de la superfície de certificació ecològica
 • Fomentar la creació d’empreses de producció agroecològica al territori

Mitjans de Comunicació

 • Promocionar els mitjans de comunicació locals sense ànim de lucre.
 • Premiar els projectes sensibles als usos de les noves tecnologies.
 • Estimular la creació de nous canals de comunicació locals.

Serveis Socials

 • Fomentar els programes i les iniciatives que persegueixin beneficis socials col·lectius.
 • Col·laborar en la sensibilització de la gent al voltant de problemàtiques socials amb incidència al nostre municipi.

Salut

 • Promoure entre la població el coneixement de malalties i fomentar espais de trobada entre persones que es reuneixen per compartir un problema de salut física o psicològica amb la finalitat de donar-se suport mutu i compartir informació.
 • Fomentar hàbits saludables i la pràctica d’activitats saludables.
 • Fomentar la tinença responsable d’animals domèstics.
 • Col·laborar en el control de les colònies de gats de carrer.

Medi ambient

 • Contribuir en totes aquelles iniciatives que busquin la protecció i divulgació de l’entorn rural i natural del municipi.
 • Promoure campanyes de sensibilització que tinguin com a eixos el respecte al medi ambient, la sostenibilitat i el coneixement del nostre patrimoni natural.
 • Incentivar l’ús de transports alternatius al vehicle o de fórmules que permetin reduir-ne la seva utilització.
 • Fomentar i divulgar les energies renovables.
 • Estimular totes aquelles accions que tinguin com a objectiu un consum més responsable de l’aigua.

Protecció civil

 • Col·laborar en les campanyes de prevenció d’incendis o d’altres desastres naturals.
 • Promoure la creació de plans d’emergència per a situacions de crisi en l’àmbit col·lectiu.
 • Fomentar l’ús de les noves tecnologies en tot el que faci referència a l’àmbit de la protecció civil.

Vigència
Aquest Pla serà vigent durant un any a partir de la seva aprovació com a primer document de planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l’Ajuntament de Cardedeu. Per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix el compromís de revisar-lo en aquella data, sens perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular.

Costos previsibles i fonts de finançament
Les afectacions financeres que es comprometen en aquest pla es corresponen amb les previsions pressupostàries del Capítol IV i VII del pressupost de despeses municipal i a aquelles altres que, eventualment, puguin comprometre les convocatòries pertinents.

Subvencions al pressupost
Les consignacions pressupostàries en el Pressupost de l’Ajuntament de Cardedeu per al 2017, preveuran dos tipus de assignacions, les directes o nominatives, en aquells casos que no és possible la concurrència pública, i les de  concurrència oberta.

Tipologia o àmbit d’actuació Subvenció 2017
Protecció Civil  
Subvenció nominativa: Associació voluntaris de Protecció Civil 10.000,00 €
Subvenció nominativa Associació de Defensa Forestal Sant Pere, Sant Antoni i Cardedeu 326,25 €
Subvenció nominativa Associació de Voluntaris Forestals de Cardedeu 5.000,00 €
Media Ambient  
Consorci Residus 60.000,00 €
Acció Social  
Subvencions a famílies: ajuts assistencials 155.000,00 €
Subvencions a famílies : beques menjador 75.000,00 €
Subvencions a famílies: llibres i material escolar 15.000,00 €
Subvencions a famílies : ajuts activitats extraescolars 15.000,00 €
Subvencions a famílies : activitats d’estiu 6.600,00 €
Subvenció concurrència oberta per col·lectius amb
necessitats especials
5.000,00 €
Subvenció nominativa AMBAR 1.500,00 €
Subvenció nominativa Parròquia Santa Maria (Càritas) 11.500,00 €
Transferències a Consells Comarcals 16.000,00 €
Salut  
Subvencions per a grups de suport 4.000,00 €
Subvenció nominativa: Vilanimal 2.800,00 €
Educació  
Subvenció nominativa IES Pla Marcell - Interactua 18.700,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AMPA CEIP Mil·lenari 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AFA CEIP Can Manent 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AMPA CEIP Ramon Macip - Dolors Granés 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AMPA CEIP Germans Corbella 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AFA CEIP Les Aigües 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives CEIP Mil·lenari 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives CEIP Can Manent 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives CEIP Ramon Macip - Dolors Granés 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives CEIP Germans Corbella 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives CEIP Les Aigües 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives IES Pla Marcell 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives IES El Suí 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives IES Arquitecte Manuel Raspall 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AMPA IES Pla Marcell 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AMPA IES El Suí 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AMPA IES Arquitecte Manuel Raspall 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives Escola Bressol Els Daus 1.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives Escola Bressol Can Serra 2.000,00 €
Subvenció nominativa: activitats educatives AMPA Escola Bressol Els Daus 1.000,00 €
Transferències escoles bressol 210.000,00 €
Aportacions a activitats estiu AMPA/AFA 9.000,00 €
Transferències corrents Consorci Normalització Lingüística 28.200,00 €
Cultura  
Subvencions de concurrència oberta per a activitats culturals 5.900,00 €
Subvenció nominativa: Artescena Social 3.000,00 €
Subvenció nominativa: Diables de Cardedeu 1.500,00 €
Subvenció nominativa: Agrupació Coral Cardedeuenca 1.500,00 €
Subvenció nominativa: Associació de Músics de Cardedeu (ASMUCA) 1.500,00 €
Subvenció nominativa: Agrupació Sardanista de Cardedeu 1.500,00 €
Subvenció nominativa: Colla Trabucaires de Cardedeu 1.200,00 €
Subvenció nominativa: Colla Gegantera de Cardedeu 1.200,00 €
Subvenció nominativa: Associació Cardanses 1.000,00 €
Subvenció nominativa: Associació de Puntaires de Cardedeu 1.000,00 €
Joventut  
Subvencions a famílies i ESFL: joventut 2.600,00 €
Esports  
Subvenció nominativa: Club Bàsquet Cardedeu 6.000,00 €
Subvenció nominativa: Club Natació Pinetons 2.000,00 €
Subvenció nominativa: Club Fútbol Sala Cardedeu 5.000,00 €
Subvenció nominativa: Futbol Club Cardedeu 6.500,00 €
Subvenció nominativa: Club Natació Cardedeu 2.000,00 €
Subvenció nominativa: Club Tennis Taula Cardedeu 1.600,00 €
Subvenció nominativa: Club Voleibol Cardedeu 1.600,00 €
Subvenció nominativa: Centre Equitació Esportiva Cardedeu 2.500,00 €
Subvenció nominativa: Club Handbol Cardedeu 6.000,00 €
Subvenció nominativa: Club Vallesà Rítmica 1.200,00 €
Subvenció nominativa: Club Escacs Cardedeu 600,00 €
Subvenció nominativa: Club Karate 500,00 €
Subvenció nominativa: Penya Blanc Blava Cardedeu 400,00 €
Subvenció nominativa: Club Petanca Estalvis 400,00 €
Subvencions nominatives extraordinàries 3.700,00 €
Comerç  
Subvenció nominativa Unió de Botiguers 4.000,00 €
Fires i Turisme  
Subvenció nominativa Associació Fira Sant Isidre 38.400,00 €
Conveni Turisme 2017 1.400,00 €
Desenvolupament econòmic local  
Subvencions concurrència competitiva a empreses i propietaris amb certificació de terres ecològiques 19.000,00 €
Transport col·lectiu urbà  
Transferències corrents a consorcis 2.700,00 €
Societat de la Informació  
Subvenció nominativa a Radio Televisió Cardedeu 24.000,00 €
Òrgans de Govern  
Assignacions a grups municipals 27.800,00 €
Altres entitats locals  
Transferències a altres entitats que agrupin municipis 5.000,00 €
Comunitat de Regants Riera de Vallforners 6.600,00 €
Participació Ciutadana  
Subvenció nominativa: Informaticat 1.000,00 €
Subvenció nominativa AAVV barri de l’Estalvi 3.000,00 €
Subvenció nominativa AAVV barri de Can Serra 1.000,00 €
Subvenció nominativa AAVV barri del Poble Sec 1.500,00 €
Subvenció nominativa AAVV del Centre de la Vila 2.000,00 €
Subvencions de concurrència oberta per a activitats ciutadanes 5.900,00 €
Subvenció nominativa Fons Català de Cooperació al Desenvolupament activitats cooperació 6.000,00 €
Subvenció concurrència oberta entitats de cooperació al desenvolupament 49.000,00 €
Administració General  
Transferència a empresa municipal 3.000,00 €

Vist que no cal informe de fiscalització de la intervenció per no tractar-se de contingut econòmic susceptible de fiscalització.

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents acords:

ACORD

PRIMER. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu per l’any 2017, segons criteris de la part expositiva de dit acord.

SEGON. Condicionar la seva execució a l’existència de crèdit pressupostari en el pressupost 2017.

TERCER. Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!