2
0
Vota!

Aprovació del pressupost 2017 i modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.

Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atès que la tramitació i aprovació del Pressupost General s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/1990, pel qual es desenvolupa la llei reguladora d’hisendes locals en matèria pressupostària, i
els articles 3, 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’any 2017, que integra el de la pròpia entitat i el de la societat mercantil “C10 Serveis i Manteniments, SL”, l’expedient del qual consta del següent contingut:

 1. Pressupost: Estat d’ingressos i de despeses.
 2. Estat del deute.
 3. Annexos:
  • Memòria.
  • Liquidació del pressupost de l’any 2015
  • Avanç de la liquidació del pressupost de l’any 2016.
  • Annex de personal de l’entitat local
  • Annex d’inversions a realitzar a l’exercici.
  • Beneficis fiscals
  • Convenis en matèria de despeses socials amb la CCAA.
  • Informe econòmicofinancer.
  • Estat consolidat del pressupost.
 4. Bases d’execució del pressupost.
 5. Informe de la Intervenció.
 6. Informe d’estabilitat pressupostària.
 7. Estat previsió despeses i ingressos C10 Serveis i Manteniments SL
 8. Programa inversions i finançament C10 Serveis i Manteniments SL
 9. Compte explotació C10 Serveis i Manteniments SL
 10. Memòria C10 Serveis i Manteniments SL
 11. Proposta de l’acord plenari.

El Pressupost General per a l’any 2017 resumit per capítols és el següent:

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol Descripció Import
1 IMPOSTOS DIRECTES 7.770.000,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 150.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 4.012.612,78
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.293.400,00
5 INGRESSOS CAPITAL 142.500,00
7 TRANSFERÈNCIES CAPITAL 541.600,00
8 ROMANENT DE TRESORERIA 0,00
9 PASSIUS FINANCERS 1.100.000,00
  TOTAL 19.010.112,78

 

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol Descripció Import
1 DESPESES DE PERSONAL 6.879.750,00
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS 8.011.362,78
3 DESPESES FINANCERES 330.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 906.500,00
6 INVERSIONS REALS 1.760.000,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.500,00
8 ACTIUS FINANCERS 0,00
9 PASSIUS FINANCERS 1.100.000,00
  TOTAL 19.010.112,78

 

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.i de la Llei de Bases de règim local i l’article 52.2.j de la Llei municipal de règim local.

TERCER.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, d’acord amb el que estableix l’article 169.1 del Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals.

QUART.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!