2
0
Vota!

Delegació de l'exercici de les competències en matèria de concertació d'operacions de crèdit quin import supera el 10% del recursos ordinaris del pressupost.

Primer.- Delegar l'exercici de la competència per acordar l'operació de crèdit del PCL 2016 per import de 1.104.186,67 euros en favor de la Junta de Govern Local.

Segon.- La delegació només afecta a la operació concretada en l'apartat anterior.

Tercer.- Donar compte al Ple de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local.

Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!