2
0
Vota!

Modificació pressupostària núm. 12/2016. Crèdit extraordinari.

Vista la memòria de la Presidència de 6 d’octubre de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les aplicacions pressupostàries a què afecta.

Vista la fiscalització de la Intervenció municipal a la modificació que es proposa.

Tenint en compte el que estableixen els articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), dels articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària (en endavant, RD 500/1990) i de la base 9, 10, i 11 de les Bases d’execució del Pressupost general de 2016.

Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 12/2016 crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2016, segons el següent detall:

Crèdit extraordinari

Programa Exconòmica Descripció Despesa a incorporar
15220 63200 Reformes casetes mestres 37.149,35

Finançament (ingressos)

Programa Exconòmica Descripció Despesa a incorporar
  87000 Romanent de 2 Tresoreria per a despeses generals 37.149,35

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial.

Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!