2
1
Vota!

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2017.

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.

L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària i l’article 12 del text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de  competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals.

 

Vista la memòria del regidor d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el dictamen favorable de la  Comissió Informativa, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 segons els text proposat en el model de la Diputació de Barcelona i inclòs en aquest expedient.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Veure document publicat per l'ajuntament

Tercer.- Mantenir la vigència de la resta d’ordenances fiscals aprovades pel Ple de la Corporació.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la  Província de Barcelona.

Publicar, així mateix, l’anunci d’exposició pública dels acords provisionals en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el  període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Cinquè.- Els acords definitius de modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, inclosos els provisionals elevats automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a les Ordenances fiscals vigents, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que les ordenances vigents.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
2
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!