0
0
Vota!

Inadmetre el recurs administratiu de reposició interposat pel grup municipal CIU contra l'acord de creació de la societat "C10 Serveis i Manteniments SL".

Primer.- Inadmetre el recurs administratiu de reposició interposat per la Regidora Sra. Calamanda Vila Borralleras contra l'acord del Ple de data 28 de juliol de 2016 d'aprovació definitiva de la creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL." i va aprovar definitivament el contingut dels seus estatuts, per haver-se presentat fora de termini.

Segon.- Contra aquesta acord, que resol un recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la sessió del Ple que resol el recurs de reposició, d'acord amb el que preveu l'article 211 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
3
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!