0
0
Vota!

Autorització de compatibilitat de la Sra. C.G.R..

Primer.- Autoritzar la Sra. CGR per a l'exercici d'activitats privades per al treball de dependenta d'una botiga, fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament i tenint en compte que en cap cas la suma de jornades d'activitat pública principal i l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local incrementada en un cinquanta per cent.

Segon.- Determinar que l'exercici de les tasques de dependenta de botiga per a les què s'autoritza la compatibilitat no han d'estar sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de l'ajuntament de Cardedeu ni requereixi o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l'activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi d'intervenir per raó del càrrec públic.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent advertiment exprés que l'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària.

Quart.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l'article 8 de la Llei 13/2013, de 09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!