1
4
Vota!

Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Cardedeu per incloure l'ús d'indústria urbana a la clau 1 C.

Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta:

“El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i té per objecte la modificació d’un article del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (en endavant POUM) aprovat definitivament, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en data 31 de maig de 2007 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva executivitat, en data 30 d’agost de 2007.

Amb el temps, amb l’execució, aplicació i gestió del POUM s’han evidenciat algunes mancances i desajustos continguts en aquest, que es pretenen esmenar amb la modificació puntual que ara es tramita.

(...)

Així mateix, amb el temps, s’ha comprovat que el POUM és massa restrictiu a l’hora de regular els usos admesos a la clau 1c, ja que aquesta clau s’aplica a tot el centre del municipi, allà on hi ha un major grau d’activitat comercial, i per tant, aquests usos han d’ajudar a potenciar el caràcter comercial del centre del municipi.

(...)

De conformitat amb els objectius assenyalats aquest document proposa la modificació de l’article 217 de les NNUU del POUM, introduint l’ús 15 Indústria urbana”.

Atès que l’objectiu d’aquesta modificació puntual és la de modificar i/o concretar un article de les normes urbanístiques del POUM vigent, per tal d’esmenar alguns aspectes que han generat problemes en la seva aplicació referents per incloure l’ús d’indústria urbana a la clau 1c.

Vist que en data 14 de maig de 2012 l’assessor jurídic de serveis Territorials ha informat favorablement la present modificació des del punt de vista jurídic.

Atès que en data 31 de maig de 2012 s’aprovà inicialment la modificació del POUM referida.

Atès que conclòs el termini d’exposició pública i efectuades les preceptives publicacions i notificacions no consta cap al·legació a l’expedient de la present modificació i per tant la proposta de modificació puntual no ha sofert cap canvi des de l’aprovació inicial.

Atès que en data 9 de novembre de 2012 l’assessor jurídic ha emès informe favorable respecte de la present aprovació provisional de modificació de POUM.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbana municipal de Cardedeu per incloure l’ús d’indústria urbana a la Clau 1 C.

SEGON.- Remetre el projecte de revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!