0
0
Vota!

Modificació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona, organisme de gestió tributària, en matèria de gestió de tributs.

Primer.- Modificar l'abast dels acords municipals de delegació adoptats amb anterioritat a aquesta data dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit de modificar la delegació de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació i delegar única i exclusivament les funcions que consten a l'expedient.

Segon.- L'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

Tercer.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.

Quart.- La delegació conferida de l'exercici de les competències descrites en aquest acord es regeix per les regles que consten a l'expedient.

Cinquè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l'acord d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!