1
0
Vota!

Aprovació inicial del Reglament d'honors i distincions "Creu de terme" de l'Ajuntament de Cardedeu i derogació del "Reglamento de honores y distinciones" aprovat pel Ple del consistori de data 15/01/1973, i completat per una addició referent a la "Creu de terme", en sessió plenària de data 16/12/1974..

ANTECEDENTS
Es voluntat de l’equip de govern realitzar una revisió total del reglament d’honors i distincions –Creu de Terme-. Aquestes van encaminades, entre d’altres, a l’adaptació de la legislació de procediment i de règim local actual, donat que el  Reglament data de 1974.

Es fa necessari millorar la redacció i la tramitació de l’expedient de concessió donant participació als diferents grups municipals.

Mitjançant el Decret 477/2016, de 20 de juliol es va constituir la comissió d’estudi que ha elaborat una proposta de redactat.

FONAMENTS JURÍDICS

  • Art 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Art 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, del dia 21 de juliol de 2016.

Es proposa al PLE municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- aprovació inicial del reglament d’honors i distincions –Creu de Terme- de l’Ajuntament de Cardedeu i derogació del “reglamento de honores y distinciones” aprovat per el ple del consistori de data 15 de gener de 1973, i completat per una addició referent a la “Creu de Terme”, en sessió plenària de data 16 de desembre de 1974.

S’adjunta com annex a la present proposta

SEGON.- Sotmetre-ho a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Si durant el termini d’informació pública no es presenten reclamacions o al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!