1
0
Vota!

Aprovació definitiva dels estatuts de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, S.L. i acordar la seva constitució.

ANTECEDENTS
Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el passat dia 26 de maig de 2016, va prendre, entre d’altres, l’acord següent:

Acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, SL" i aprovació inicial dels seus estatuts

Que segons certificat emès pel secretari general de la Corporació:

En relació a l’expedient núm. 2016/2503 de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL, Que aprovats els seus estatuts amb caràcter inicial en data 26 de maig de 2016 han estat sotmesos a informació pública mitjançant publicació:

 • Al BOPB al 6 de juny de 2016.
 • Al DOGC al 6 de juny de 2016.
 • Al tauler d’anuncis municipal al 6 de juny de 2016.
 • Al Diari el Punt Avui el 30 de maig de 2016.

Que durant el termini de 30 dies d’exposició pública no consten presentades al·legacions.

Vist l’informe conjunt del secretari i l’interventor de la Corporació de data 18 de juliol de 2016.

Expedient: Creació de la societat mercantil de capital íntegrament municipal C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL.

Assumpte: Informe conjunt del secretari i l’interventor de la Corporació en relació a l’aplicació de la DA9a de la LRBRL 7/1985 introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, quan de la liquidació del Pressupost es deriva la necessitat d’aprovar un Pla Econòmic Financer.

JMFI , secretari general de la Corporació,
LCB, interventor general de la Corporació,

Passen a emetre el següent informe:

ANTECEDENTS
La Memòria d’Alcaldia de 12 de maig de 2016 manifesta:

“Formava part del Programa d’Actuació Municipal 2015-2019 treballar en la revisió del serveis públics que es presten sota un model de gestió externa sota diverses fórmules contractuals, per tal de valorar la possibilitat d’afrontar una gestió directa
[...]”
[...]
“[...] es considera imprescindible preparar la constitució d’una societat mercantil i tenir apunt l’instrument que faria possible l’ordenació de medis humans i materials al voltant d’un conjunt de serveis”
[...]
Atès l’informe del Cap dels Serveis Econòmics de data 12 de maig de 2016:
[...]
“Respecte a la gestió indirecta, la gestió directa suposa, en teoria, els següents estalvis:

 • Estalvi de l’IVA del cost de personal
 • Estalvi del benefici de l’industrial i l’IVA d’aquest cost
 • Possibilitat d’optimització dels recursos propis de l’ajuntament (recursos humans, serveis jurídics, serveis econòmics, cost de supervisió de contractes,...)”

[...]
“Qualsevol servei que es vulgui assumir a través d’una societat mercantil local, de capital íntegrament públic, i donat que el personal podrà ser assumit mitjançant el mateix conveni del sector específic d’on provenen, sempre serà més  sostenible que no assumir-ho directament des de l’Ajuntament o Organisme Autònom Local”
[...]
En data 12 de maig de 2016, el secretari general de la corporació emet informe que conclou:

CONCLUSIÓ

 1. És conforme a l’Ordenament Jurídic la constitució d’una societat mercantil de responsabilitat limitada de capital íntegrament municipal.
 2. És conforme a l’Ordenament Jurídic el contingut dels estatuts proposats.
 3. Per la seva constitució i règim jurídic s’ha d’estar a les determinacions fixades en el present informe.

Es tot el que cal informar, sens perjudici d’un altre criteri millor fonamentat en dret.

En aquest mateix informe es fa esment, pel que ara ens interessa, que:

Per altre banda, la Disposició addicional novena de la LRBRL amb el títol “Redimensionament del sector públic local”, estableix la limitació següent:

Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades,  consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste.

A data d’emissió del present informe, no consta vigent cap pla econòmic financer ni cap pla d’ajust.

En data 18 de maig de 2016, l’interventor amb motiu de la liquidació del Pressupost 2015, emet informe (relatiu a l’estabilitat pressupostària) que conclou:

Els controls de la llei orgànica 2/2012 no es compleixen en la liquidació del pressupost quant a la capacitat o necessitat de finançament i quant a la Regla de la Despesa. Per tant s'haurà d'elaborar un Pla Econòmic – Financer de conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i següents del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostaria, en la seva Aplicació a les Entitats Locals i art.21 de la LO 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En data 19 de maig de 2016 mitjançant el Decret núm. 2016/304, s’acorda aprovar la liquidació del Pressupost 2015.

En data 19 de maig de 2016 es dictamina per la Comissió Informativa de Ple la proposta relativa a l’acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL.”.

En data 26 de maig de 2016, el Ple per majoria absoluta aprova l’acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL.”.

NORMATIVA APLICABLE

 1. Llei Reguladora les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL)
 2. Text Refós de la Règim Local 781/1986, de 18 d’abril (TRRL).
 3. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).
 4. Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, 30/1992 de 26 de novembre (LRJPAC)
 5. Llei de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, 26/2010, de 3 d’agost (LRJPAPC).
 6. Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
 7. Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
 8. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)

FONAMENTS JURÍDICS
Com a qüestió prèvia cal recordar que la DA9a de la LRBRL introduïda per l’art 1.36 de LRSAL ha estat impugnada davant el Tribunal Constitucional (en endavant TC).

Fins al moment s’han dictat dos sentències relatives a LRSAL, la 41/2016, de 3 de març (Junta Extremadura) i la de 9 de juny de 2016 (Junta Andalusia).

Amb motiu d’aquesta segona impugnació, s’ha qüestionat la DA9a de la LRBRL referent al “Redimensionament del sector públic local”.

En concret la Lletrada del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma d’Andalusia va impugnar la DA9a per considerar que vulnerava la reserva de Llei Orgànica establerta en l’art 135.5 CE, resolvent el TC (FJ 4rt) que “no cabe un entendimiento expansivo en cuya virtud cualesquiera medidas destinadas al ahorro en el gasto público, al manejo eficiente de los recursos públicos o a la racionalización de las estructuras administrativas queden reservadas a la ley orgánica por el solo dato de que sirvan en última instancia a fines de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” [...] “Procede, pues, desestimar la impugnación de la disposición adicional 9a LBRL, en la redacción dada por el art. 1.36 LRSAL”.

Resta per tant, vigent a data d’emissió del present informe, la DA9a de la LRBRL. Entrant en l’objecte de l’informe;

Atenent els terminis legalment establerts per a la liquidació del Pressupost 2015, en una situació de normalitat quan al compliment del mateixos, el PEF hauria d’estar vigent a data d’aprovació i constitució de la SL, i aquest és el dubte que genera l’aplicació de la DA9a de la LRBRL, motiu pel qual s’elabora el present informe.

Al respecte cal acudir la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per determinar el règim jurídic dels plans econòmics financers:

En el seu art 21 es determina que:

En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.
El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra información adicional exigida.

I quant a la seva tramitació, l’art 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera regula:

[...] Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses desde su presentación (termini d’un mes per presentar-lo des de que es constati l’incompliment, que es situa temporalment en l’aprovació de la liquidació del Pressupost 2015) y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento [...]

Sent l’òrgan competent el Ple municipal (apartat 4).

El règim jurídic de la liquidació el trobem a l’art 191, del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

 1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.
 2. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
 3. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

Per tant, el termini màxim per aprovar la liquidació era el dia 29 de febrer de 2016, no obstant s’ha demorat fins el mes de maig de 2016.

I no serà possible que abans de la celebració del Ple ordinari del mes de juliol (28 de juliol 2016), s’hagi aprovat i hagi entrat en vigor el PEF, més encara quan per la complexitat i volum de feina de la Intervenció, s’ha sol·licitat assistència tècnica a la Diputació de Barcelona per la seva elaboració.

Seguint els termini de la LOEPSF, aprovada la liquidació el dia 19 de maig de 2016, fins el dia 19 de juny de 2016 es podia presentar el PEF davant del Ple, disposant d’un termini màxim per aprovar-lo de dos mesos, per tant dins el 19 d’agost de 2016.

En qualsevol cas, el dia 20 d’agost s’hauria de posar en marxa el PEF, moment que marca la vigència del mateix.

Dit l’anterior, amb motiu de l’acord plenari definitiu de constitució de la SL previst pel Ple ordinari de juliol, encara no estarà vigent el PEF segons el redactat literal de la DA9a LRBRL “Las Entidades Locales [...] no podrán [...] constituir [...] sociedades, [...] durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste”. Fins i tot pot restar pendent d’elaboració atesos els terminis de resolució de la Diputació de Barcelona.

Seguint per tant la literalitat de la DA9a LRBRL en data 28 de juliol de 2016 no restarà vigent encara el PEF.

Ara bé, si s’hagués liquidat el Pressupost en termini (màxim 29 de febrer), el dia 30 de maig hauria estat vigent el PEF (sempre i quan l’òrgan competent hagués considerat aprovar-lo) i per tant a partit del 30 de maig de 2016 no seria possible constituir una SL en compliment de la DA9a LRBRL.

Per tant, la demora en la liquidació del Pressupost, ha generant una situació de benefici en relació a la liquidació en termini, qüestió que es posa de relleu ja que col·locaríem a l’Administració incomplidora en una posició millor que la complidora, beneficiant-se dels seus propis incompliments.

CONCLUSIÓ

 1. Si la data d’aprovació definitiva dels estatuts i constitució de la SL es situa en el dia de la sessió plenària ordinària del 28 de juliol, en compliment literal de la DA9a de la LRBRL no restarà vigent cap PEF.
 2. No obstant l’anterior, sota una interpretació integradora i finalista de la norma, s’adverteix que d’haver-se respectat el termini de liquidació del Pressupost 2015 i d’elaboració, presentació i aprovació del PEF; el dia 28 de juliol de 2016 (data prevista d’aprovació definitiva dels estatuts i constitució de la SL) hauria de restar vigent el PEF, fet que comportaria la prohibició contemplada en la DA9a LRBRL sobre redimensionament  del sector públic local.

Conclusions que s’eleven a l’òrgan Plenari com a competent segons la matèria.

Es tot el que cal informar, sens perjudici d’un altre criteri millor fonamentat en Dret. Cardedeu, a 18 de juliol de 2016

El secretari, que signa electrònicament.
L’interventor, que signa electrònicament.

FONAMENTS JURÍDICS

 1. Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles
 2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
 3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 4. Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol, que aprova la Llei de Societats de Capital.

 

Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar definitivament la creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL.”.

SEGON.- Aprovar definitivament el contingut dels seus estatuts que s’adjunten com Annex a la present proposta i publicar el present acord al BOPB, DOGC i un diari de major circulació.

TERCER.- Delegar en l’Alcalde les operacions de constitució i registre de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL.”.

Veure annex al document original publicat per l'Ajuntament

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!