1
0
Vota!

Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2017.

Atès que mitjançant l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat núm. 7135, de 6 de juny de 2016, s’ha establert el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2017.

Atès que l’article 2 de l’esmentada ordre, estableix que els municipis podran proposar dues festes locals.

Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze fetes laborals, dues seran locals.

Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per adoptar l’acord corresponent a les festes locals, d’acord amb el que disposa l’art. 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol.

Vista la proposta de festa local del Tècnic de Cultura, de data 18 de juliol de 2016 i l’informe de la Tècnica de SPDS-CSTEC, de data 18 de juliol de 2016.

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a que siguin fixades com a festes locals d’aquest municipi per al proper any 2017, els dies:

  • 15 de maig (dilluns)
  • 14 d’agost (dilluns)

Segon.- Comunicar l’acord al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!