2
1
Vota!

Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.

ANTECEDENTS:

Atès que en data 31 de maig de 2012 el Ple Municipal d’aquesta Corporació aprova l’adjudicació de la contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu a l’empresa CLECE, S.A., amb N.I.F. no A-80364243 per un import anual de 346.985,83.- euros IVA exclòs, (419.852,85.- euros IVA inclòs), amb una durada de 4 anys i 2 més de pròrroga, és a dir un total de 6.

Atès que en data 29 de juny de 2012 es procedeix a la formalització del contracte.

Atès que en data 25 de juliol de 2013, el Ple Municipal va aprovar una modificació del preu del contracte pels tres anys restants de durada del contracte.

Atès que en data 18 de març de 2016 (RE 3263), l’empresa CLECE presenta instància de sol·licitud de pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu pel termini màxim establert als plecs administratius és a dir, per un termini de 2 anys més.

Atès que en data 15 d’abril de 2016 es comunica a l’empresa CLECE la intenció d’aquest Ajuntament de prorrogar el contracte de neteja dels edificis municipals de Cardedeu fins el dia 31 de desembre de 2016.

Atès que en data 3 de maig de 2016 (RE 5291) l’empresa CLECE presenta instància en aquest Ajuntament en la que “manifesta el seu interès en continuar prestant el servei contractat a partir de la data de finalització del contracte és a dir, el 30 de juny de 2016, fins el mes de desembre , amb les mateixes condicions del contracte actual”.

Atès informe de la Tècnica de medi Ambient d’aquesta Corporació, emès en data 5 de maig de 2016, segons la qual: “En data 18 de març del 2016 l’empresa CLECE, S.A. amb NIF A80364243, va presentar una sol·licitud amb no RE 3262, sol·licitant la pròrroga del contracte.”

L’anterior informe acaba concloent que:

“Informo favorablement a l’aprovació de la pròrroga del servei CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS a l’empresa CLECE, S.A., NIF A80364243”.

Atès informe de la Tècnica d’Administració General, emès en data 9 de maig de 2016, segons el qual: “Per tot això, s’informa favorablement a l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals.”

FONAMENTS JURÍDICS:

Article 23 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Clàusula 7 dels plecs de clàusules administratives particulars que regeixen l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals.

Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en concret l’article 23, referent a la possibilitat d’establir pròrrogues en els contractes del sector públic.

Es proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords:

Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu amb la Societat Clece, S.A. amb N.I.F. no A-80364243, fins el pròxim 31 de desembre de 2016, sens perjudici de la possibilitat d’aprovació d’eventuals pròrrogues amb posterioritat al 31 de desembre de 2016 i fins un termini màxim de 2 anys.

Segon.- AUTORITZAR i Dispoar la despesa de 221.393,94.- euros a l’aplicació pressupostària no 15101/22700 d’acord amb la següent anualitat:

ANY IMPORT APLICACIÓ
2016 221.393,94 15101/22700

Tercer.- Advertir a l’adjudicatària que en el moment de presentació de les factures per la prestació del servei es realitzarà en format electrònic. Per la seva tramitació en el web de l’Ajuntament trobaran tota la informació al respecte a http//www.cardedeu.cat/públic/tràmit/factura-electrònica-. El codi DIR del que disposa l’Ajuntament és L01080462. Aquest és l’únic codi que identifica tant l’oficina comptable, l’òrgan gestor i la Unitat tramitadora d’aquesta entitat.

Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!