1
1
Vota!

Rectificació errades materials en aplicacions pressupostàries del pressupost municipal 2016.

Antecedents

En l'elaboració del Pressupost del 2016 es va realitzar l’adaptació de les partides pressupostàries a la nova estructura dels pressupostos de les entitats locals d’acord amb Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre motiu pel qual va haver-hi múltiples canvis en les mateixes respecte al pressupost anterior.

Des del departament de serveis econòmics s’ha detectat que hi ha una sèrie de partides que encara continuaven en l’ordre anterior i que cal modificar-les per tal de poder adaptar-les a la nova normativa. Així mateix també existeix una partida que es va incorporar al pressupost amb la modificació 2/2016, mitjançant incorporació de romanents que també cal rectificar-la
atès que es finançava amb una subvenció de la Diputació destinada a inversions financerament sostenibles i que per la  seva especificitat cal que estigui en el programa 93300 de Gestió del Patrimoni.

Per tant es proposa:

Fonaments de dret

  1. Art 105 Llei 30/1992 de règim jurídic i procediment administratiu comú.
  2. Art 74 Llei 26/2010, de procediment administratiu de les Administracions públiques de Catalunya.

 

Per tot l’anterior, proposo:

PRIMER.- Rectificar les errades materials en les aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses del vigent pressupost:

Actuals aplicacions pressupostàries:
15101.62201 Adequació de la Sala Polivalent Textil Rase 281.436,11 euros
01101.91323 Amortització préstecs 17.500,00 euros
15500.61900 Altres inversions 360.000,00 euros

15500.61900 Altres inversions 110.000,00 euros
37000.62500 Mobiliari 2.800,00 euros
37000.63300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 4.700,00 euros


Aplicacions pressupostàries rectificades:
93300.62201 Adequació de la Sala Polivalent Textil Rase 281.436,11 euros
01100.91323 Amortització préstecs 17.500,00 euros
15320.61900 Reurbanització Dr. Klein 360.000,00 euros
15320.61900 Inversions accessibilitat espai públic 110.000,00 euros
33700.62500 Mobiliari Joventut 2.800,00 euros
33700.63300 Maquinària, instal·lacions i utillatge Joventut 4.700,00 euros

SEGON.- El present acord serà executiu una vegada s’adopti sense necessitat de publicació en el Butlletí oficial en no tenir afectació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!