2
0
Vota!

Aprovació modificació pressupostaria 06/2016 suplement de crèdit.

Vista la memòria de la Presidència, 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les aplicacions pressupostàries a què afecta.

Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció municipal a la modificació que es proposa.

Tenint en compte el que estableixen els articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), dels articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària (en endavant, RD 500/1990) i de la base 9, 10, i 11 de les Bases d’execució del Pressupost general de 2016.

Vist l’informe de l’Interventor municipal, de data 14 de juny de 2016, que transcrit literalment diu:

“Expedient de modificació pressupostària número 06/2016

Classe de modificació: Suplement de crèdit

INFORME D’INTERVENCIÓ

Luis Carrero Burbano, Interventor de l’Ajuntament de Cardedeu, en compliment dels articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), dels articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària (en endavant, RD 500/1990) i de la base 9, 10 i 11 de les Bases d’execució del Pressupost general de 2015, i en relació a l’expedient de modificació pressupostària 06/2016 de modificació de crèdit, emeto el següent informe:

En el cas dels suplements de crèdit, la necessitat de tramitar aquesta modificació pressupostària prové de la realització d’unes despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent per a les quals existeix crèdit però el previst resulta insuficient i no és ampliable.

Les aplicacions pressupostàries afectades per l’expedient com a conseqüència de ser insuficient i no poder ampliar-se el saldo disponible consignat en elles són:

Suplement de crèdit

Programa Econòmica DESCRIPCIÓ DESPESA A INCORPORAR
24100 22699 Altres despeses diverses 20.100,00
24100 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 12.400,00
      32.500,00

Tenint en compte el que assenyalen l’art. 177.4 del TRLRHL i l’art. 36.1. c) del RD 500/1990, en el present cas el finançament d’aquesta modificació de crèdit es farà íntegrament amb romanent de tresoreria per a despeses essent la partida pressupostària la següent:

Finançament (ingressos)

Programa Econòmica DESCRIPCIÓ DESPESA A INCORPORAR
  87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 32.500,00
      32.500,00

Així doncs, existeix finançament suficient per fer front a la modificació proposada.

No obstant l'anterior, als efectes del que disposa l'article 16.1 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, s'informa que el present expedient de modificació de crèdit (suplements de crèdit), si be no suposarà dèficit en termes de resultat pressupostari, sí que disminuirà la capacitat de finançament d'aquesta Corporació en termes de Comptabilitat Nacional, calculada a nivell de crèdits pressupostaris i sense practicar ajustos, en incrementar en 32.5000 euros les despeses no financeres sense contrapartida en els corresponents ingressos no financers.

D'una altra banda, l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (en endavant LOEPYSF) estableix:

  1. L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea.
  2. S'entendrà per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d'equilibri o superàvit estructural.
  3. En relació amb els subjectes als quals es refereix l'article 2.2 d'aquesta Llei s'entendrà per estabilitat pressupostària la posició d'equilibri financer.

Per tant, aquesta modificació de crèdit suposa un incompliment de l'esmentat article 3 de la LOEPYSF i per tant, en compliment de l'establert en l'article 21 de la LOEPYSF s'haurà d'elaborar un Pla Econòmic – Financer de conformitat amb el que es disposa en els articles 19 i següents del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostaria, en la seva Aplicació a les Entitats Locals i art.21 de la LO 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Cal recordar, que en l'informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la liquidació els controls de la llei orgànica 2/2012 no es compleixen en la liquidació del pressupost quant a la capacitat o necessitat de finançament i quant a la Regla de la Despesa, motiu pel qual s'haurà d'elaborar un Pla Econòmic – Financer.

Als efectes d'elaborar el Pla Econòmic – Financer amb registre de sortida 2016/2464 de data 14/06/2016 es va enviar una sol·licitud, signada per l'Alcalde, a la Diputació de Barcelona per que ens facilitin el suport tècnic per elaborar l'esmentat Pla Econòmic i Financer.

Quant a l’òrgan competent per a la seva aprovació, conforme al previst a l’article 177.2 del TRLRHL, a l’article 38 del RD 500/1990 i a la Base 9ena. a la 11a. de les Bases d’execució del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’any 2016, l’aprovació d’aquesta modificació de crèdit correspon al Ple municipal amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos, havent de ser executius dins de l’exercici en què s’autoritzen.

Són aplicables, doncs, a aquest expedient les normes sobre reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels pressupostos. informació,

Per tant, aprovat inicialment l’expedient per majoria simple (art. 47 de la LBRL), s’ha d’exposar al públic durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, durant els quals els interessats poden examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple.

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat període no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.

Un cop aprovada la modificació, s’ha de publicar un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. L’eficàcia de l’acord està condicionada a aquesta publicació.

I, finalment, cal remetre còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial.

A més, conforme amb el previst a l’art. 169.7 del TRLRHL, una còpia del Pressupost i de totes les modificacions ha de trobar-se a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a l’acabament de l’exercici.
En base a tot allò exposat en aquest informe d'intervenció es procedeix a la fiscalització de l'expedient per a la seva aprovació pel Ple de la Corporació.

Cardedeu, 14 de juny de 2016
L’Interventor”

Proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 06/2016 suplement de crèdit, en el pressupost municipal de 2016, segons el següent detall:

Suplement de crèdit

Programa Econòmica DESCRIPCIÓ DESPESA A INCORPORAR
24100 22699 Altres despeses diverses 20.100,00
24100 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 12.400,00
      32.500,00

Finançament (ingressos)

Programa Econòmica DESCRIPCIÓ DESPESA A INCORPORAR
  87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 32.500,00
      32.500,00

Segon.- Exposar al públic l’esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l’expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d’exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l’expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d’Hisenda de Barcelona, simultàniament a l’enviament al butlletí oficial.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!