2
0
Vota!

Acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, SL" i aprovació inicial dels seus estatuts.

ANTECEDENTS

És voluntat de l’equip de govern donar un impuls a la millora de la gestió de serveis municipals.

Es considera que entre les formes de gestió de serveis, la gestió directa a través d’una personificació mercantil pot ajudar a resoldre determinades mancances i alhora aconseguir millors resultats de gestió vers fórmules de gestió indirecta.

A priori, la creació d’una personificació mercantil no pressuposa automàticament el canvi de forma de gestió dels serveis municipals, qüestió que s’haurà d’abordar en una fase posterior justificant, motivant i quantificant cas per cas la conveniència, legalitat, sostenibilitat, rendibilitat i oportunitat de la mesura.

No obstant l’anterior, de entre les formules de gestió directa s’ha considerat la creació d’una societat mercantil de capital íntegrament públic per motius d’eficàcia i eficiència.

Sens perjudici de l’estudi de cada servei es durà a terme amb posterioritat, es valora positivament el marge de millora que en determinats casos pot suposar la gestió directa.

El primer pas per aconseguir en determinats àmbits, una millora del servei, és la creació de la present societat mercantil, sense que la creació de mateixa suposi atribuir-li d’entrada cap gestió de servei.

Vist l’informe del Cap de Serveis Econòmics de data 13 de maig de 2016.

Vist l’informe del secretari general de la corporació de data 13 de maig de 2016.

Vista la Memòria d’Alcaldia de data 13 de maig de 2016.

FONAMENTS JURÍDICS

  1. Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles
  2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
  3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  4. Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol, que aprova la Llei de Societats de Capital.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa del dia 19 de maig de 2016.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l’acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic “C10 SERVEIS I MANTENIMENTS, SL.”.

SEGON.- Aprovar inicialment el contingut dels seus estatuts i sotmetre’ls a informació pública per un termini mínim de trenta dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments, mitjançant anunci al BOPB i al DOGC (s’adjunten com Annex a la present proposta).

 

Veure annex al document original publicat per l'Ajuntament

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!