4
0
Vota!

Exercici d'accions judicials en defensa dels interessos de la corporació. Producte finances Banc Sabadell.

ANTECEDENTS
En data 5 d’agost de 2008, la Junta de Govern Local va acordar la concertació d’una operació de crèdit per import de 3.500.000 d’euros.

Aquesta operació de crèdit portava aparellat un contracte denominat “Collar bonificat sobre tipus d’interès” signat en data 12 d’agost de 2008.

Es pretén interposar accions judicials contra el contracte esmentat per entendre’s viciat.

Vist l’informe del secretari de la Corporació de data 25 d’abril de 2016, que conclou:

FONAMENTS DE DRET
Atès l’art 220 del ROF, les entitats locals tenen l’obligació d’exercir les accions necessàries en defensa dels seus bens i drets.

La LRBRL configura un sistema de repartiment de competencial en aquesta matèria, de manera que serà competència de l’Alcalde l’exercici d’accions judicials i administratives en matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan (art 21.1.k) LRBRL) sent competent el Ple quan les matèries siguin de la seva competència (art 22.2.j) LRBRL).

Sens perjudici de l’anterior, per motius d’urgència, en matèries competència del Ple, també es faculta a l’Alcalde per l’exercici d’accions judicials i administratives, sotmetent l’exercici a ratificació del Plenari en la primera sessió que celebri.

Així les coses, en el supòsit a analitzar, l’acord que motiva l’inici accions judicials és la concertació d’una operació de crèdit, que portava aparellat un contracte denominat “Collar bonificat sobre tipus d’interès”.

Aquesta es va adoptar per la Junta de Govern Local però per delegació del Ple (en data 31 de juliol de 2008), ja que l’operació suposava superar el llindar del 10% dels recursos ordinaris del pressupost (art 22.2.m) LRBRL).

De l’anterior s’arriba a la conclusió que l’òrgan competent per acordar l’exercici d’accions judicials contra Banc Sabadell pel producte “Collar bonificat sobre tipus d’interès” és el Ple pels següents motius:

  1. No està justificada la urgència que motivaria que fos l’Alcalde qui adoptés l’acord, ja que no consta termini preclusiu.
  2. Tot i que l’acord el va adoptar la Junta de Govern Local, aquesta competència (ni la concertació  d’operacions de crèdit superiors al 10% ROP ni l’exercici d’accions judicials) a data de l’exercici de l’acció no està delegada en favor de la Junta.
  3. Segons l’art 13 de la LRJPAC (de igual manera l’art 8.8 LRJPAPC) els actes administratius adoptats per delegació es consideren dictats per l’òrgan delegant, entenent que si la delegació no porta aparellada la corresponent en matèria d’exercici d’accions judicials, serà eldelegant qui mantindrà dita competència.

Pel que fa a l’objecte concret de l’eventual acció judicial, no li correspon a qui subscriu informar sobre la viabilitat jurídica del fons de l’assumpte, sens perjudici que és donen els requisits jurídic- administratius per presentar acció judicial (conclusions –pàg. 32- dictamen pericial de data 12 d’abril de 2016, emès per MUNT AUDIT&FORENSIC, SLP i art 220 ROF).

CONCLUSIÓ
Per tot l’anterior s’informa favorablement l’exercici d’accions judicials i que l’òrgan competent per adoptar l’acord contra Banc Sabadell pel producte “Collar bonificat sobre tipus d’interès” signat el 12 d’agost de 2008 és el Ple.

Es tot el que cal informar, sens perjudici d’un altre criteri millor fonamentat en Dret.

 

Per tot l’anterior, proposo al Ple:

PRIMER.- Acordar l’exercici d’accions judicials contra Banc Sabadell pel producte “Collar bonificat sobre tipus d’interès” signat el 12 d’agost de 2008.

SEGON.- Delegar en favor de l’Alcaldia el nomenament d’advocat/s i procurador/s per presentar demanda i personar-se en seu judicial, així com la presentació dels recursos que procedeixin.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!