2
4
Vota!

Aprovació de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

Atès que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, estableixen expressament la necessitat de garantir i protegir tot allò relatiu al tractament de les dades personals, llibertats públiques i drets fonamentals de les persones físiques, especialment el dret a l’honor, intimitat personal i familiar, i que l’esmentada legislació és d’aplicació a les Administracions Públiques, i per tant, també a l’Ajuntament de Cardedeu.

Atès que l’article 20 de la LOPD, disposa que la creació, modificació i supressió de fitxers només podrà realitzar-se mitjançant disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, que haurà de comprendre les dades que es contemplen a l’apartat segon de l’esmentat article.

Atès que mitjançant la present disposició, i d’acord amb l’article 20 de l’esmentada llei, es formalitza la creació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal que són titularitat de l’Ajuntament de Cardedeu, i que seran donats d’alta d’inscripció al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), els de nova creació, i donats de baixa en el mateix registre, i quan sigui el cas en el registre de protecció de dades de la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD).

Atès que la present disposició té com a finalitat donar compliment a allò previst per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, a allò disposat en el Capítol I del Títol IV de la llei, que fa referència als fitxers de titularitat pública.

Per últim, un cop publicada la disposició general de creació i supressió del fitxer de dades de caràcter personal, l’article 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades.

El Ple Municipal, previ dictamen de la comissió informativa, adopta els següents acords:

Primer: Aprovar la creació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal l’Ajuntament de Cardedeu relacionats de l’Annex 1 al 13.

Segon: Aprovar la supressió dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cardedeu relacionats de l’Annex 14 al 23.

Tercer: Procedir a la notificació el present acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per tal de procedir a donar d’alta en el Registre General de Protecció de Dades els fitxers creats, i donar de baixa en el mateix registre els fitxers suprimits, en compliment del que disposa Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Quart: Publicar aquest acord de creació i supressió de fitxers en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per tal de donar compliment al que disposa l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i exposar-lo al taulell d’edictes de la Corporació a fi que , durant un termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província, a fi de que, durant l’esmentat termini, qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions en contra, que estimi oportunes i s’ajustin a dret. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin interposat reclamacions, es considerarà definitivament aprovar el present acord, sense necessitat d’adoptar-ne un de
nou.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!