2
0
Vota!

Nomenament dels nous membres de la Comissió assessora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de cultura Dr. Daurella de l'Ajuntament de Cardedeu..

Vist que en data 27 de setembre de 2012, El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar la creació d’una Comissió  Assessora del Museu i dels seus Estatuts on s’incorporen les mateixes pautes que es contemplen en els estatuts que tenia el Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella fins la seva dissolució, fent aquesta  comissió més incidència en els temes relacionats en l’àmbit del turisme i de la història local.

Vist que en data 16 d’octubre de 2012, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la creació d’aquesta Comissió Assessora del Museu i dels seus Estatuts.

Vist que no es va presentar cap al·legació va entrar en vigor a partir del dia 1 de gener de 2013.

Vist que en els Estatuts de la Comissió Assessora del Museu, s’estableix la següent composició :

“La Comissió Assessora del Museu-Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella de l’Ajuntament de Cardedeu està formada per:

  • El president/a, que serà l’alcalde/essa, o la persona en qui delegui les seves funcions.
  • El regidor/a responsable del Museu-Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella.
  • Una persona vinculada amb l’àmbit de l’ensenyament.
  • Un col·laborador habitual vinculat amb la finalitat genèrica i la gestió del Museu-Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella i coneixedor del patrimoni etnogràfic i immaterial de Cardedeu.
  • Una persona vinculada amb l’àmbit de la història i del món associatiu de Cardedeu.
  • Una persona vinculada amb l’àmbit del patrimoni artístic i del món associatiu de Cardedeu.
  • El director/a del Museu-Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella.”

Vist que en els Estatuts de la Comissió Assessora del Museu, s’estableix la següent forma de designació dels representants :

“La Comissió Assessora serà renovarà cada 4 anys pel Ple Municipal, sempre que es renovi la Corporació Municipal o  parcialment quan algun dels seus membres perdí la condició per la qual va ser elegit a excepció del director/a del Museu-Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella.

Els seus membres seran reelegibles si conserven la qualitat per la qual varen ser nomenats.”

Vist que la constitució del nou equip de govern resultant de les eleccions municipals de data 24 de maig de 2015, es va realitzar en data 13 de juny de 2015, i el nou Ple Municipal haurà de ratificar la composició dels membres de la Comissió Assessora del Museu.

Atès que és voluntat del Govern Municipal que els quatre membres de la Comissió Assessora del Museu, en tant que ciutadans que destaquen pel seu coneixement de l’àmbit de l’ensenyament, del patrimoni etnogràfic, immaterial, artístic, del món associatiu i per la seva sensibilitat respecte als mateixos, per la seva experiència i participació en aquests àmbits del patrimoni cultural i/o per la seva rellevància en l’estat d’opinió del municipi, siguin les següents persones:

Sr. A.G.A.
Sra. P.O.C.
Sr. D.R.B.
Sr. J.C.P.
Sr. L.V.S. com a membre honorífic

Fonaments jurídics
Article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en quant a la competència  reglamentaria.

Article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en quant al procediment de modificació i  la publicitat.

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Nomenar als següents ciutadans/es de Cardedeu com a membres de la Comissió Assessora del Museu:

Sr. A.G.A.
Sra. P.O.C.
Sr. D.R.B.
Sr. J.C.P.
Sr. L.V.S. com a membre honorífic

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats, publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, penjar-la al web municipal i al taulell d’edictes de l’Ajuntament i en un diari de premsa periòdica de major difusió per a que es puguin presentar  al·legacions tot indicant que, si en aquest termini no se n’han presentat, l’acord s’entendrà aprovat definitivament.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!