2
0
Vota!

Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2017.

Vist que en data 27 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar el contingut i la signatura del conveni interadministratiu entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia, amb efectes 1 de gener de 2015.

Vist que en data 1 de desembre de 2014 es formalitza l’esmentat conveni mitjançant la signatura del mateix.

Vist que el pacte primer del conveni esmentat, contempla que l’Ajuntament posa a disposició del Departament d’Acció Social i Ciutadania, actualment Departament de Benestar Social i Família, mitjançant l’ICASS, actualment Direcció General de Protecció Social (DGPS), 20 places de les 30 places de centre de dia.

Vist que l’article quart de l’ esmentat conveni estableix la seva vigència de l’1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2015, si bé aquest conveni podrà ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius fins l’any 2030.

Vista la pòlissa d’assegurances núm. 8/05.406.681-Q de responsabilitat civil.

Vist l’informe de 17 de març de 2016 de la Coordinadora de Serveis Socials on es valora favorablement donar continuïtat al servei de centre de dia i al cobrament per part de la concessionària dels imports per plaça que s’actualitzen anualment; i s’informa favorablement a l’aprovació de la sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia, amb efectes 1 de gener de 2017.

Vist l’informe de data 1 d’abril 2016 del tècnic jurídic on s’informa favorablement a la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia, amb efectes 1 de gener de 2017.

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia per gent gran, amb efectes 1 de gener de 2017, el qual s’adjunta al present expedient.

Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la pròrroga esmentada.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Protecció Socials).

Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!