4
0
Vota!

Aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

Vist que els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Cardedeu treballen amb l’objectiu de garantir l’atenció de les necessitats bàsiques del conjunt de la població, especialment dels col·lectius amb més dificultats d’inserció. Per això cal tenir en compte allò que estableix la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya. En aquesta,  s’estableixen les funcions dels serveis socials bàsics, que són , entre altres, la gestió de prestacions d’urgència social i la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i altres que li siguin atribuïdes.

Vist que els serveis socials bàsics es regeixen pels principis d’universalitat, igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció i dimensió comunitària, foment de la cohesió social, normalització, coordinació, atenció personalitzada i integral, respecte pels drets de la persona, foment de l’autonomia personal, economia, eficiència i eficàcia, qualitat dels serveis i continuïtat dels serveis.

Atès que la lluita decidida contra l’exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les línies estratègiques d’actuació més important de l’Ajuntament de Cardedeu per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos o recursos personals, socials, familiars i/o culturals insuficients, es quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana com la resta de la comunitat.

Vist l’informe jurídic del tècnic jurídic de l’Àrea de Drets socials i Desenvolupament econòmic de data 26 de febrer de 2016.

Vist l’informe favorable de la coordinadora de serveis socials de data 1 de març de 2016.

FONAMENTS JURÍDICS:

  • Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
  • Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
  • Els articles 4, 22.2.d), 25.1, 25.2.e), 27.1, 27.3, 49, 70.2, 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, sense perjudici d’allò que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
  • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.
  • el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 de Catalunya.
  • l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic de Catalunya. la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
  • la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

 

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Cardedeu, el qual es transcriu a continuació:

[VEURE REGLAMENT AL DOCUMENT ORIGINAL PUBLICAT PER L'AJUNTAMENT]

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Tercer.- Considerar aprovat definitivament l’esmentat reglament si en el termini d’exposició pública anteriorment esmentat no es presenten al·legacions o suggeriments, de conformitat amb l’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de  règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!