3
0
Vota!

Modificació ordenança fiscal núm. 13 "Documents administratius - certificació idoneïtat habitatge".

ANTECEDENTS

L’actual Ordenança núm. 13 Taxa per expedició de documents administratius determina la tributació de 47,35 euros als sol·licitants del certificat d’idoneïtat de l’habitatge d’acord amb el que estableix l’epígraf 3.4 de l’article 6 de l’ordenança.

Aquest certificats el sol·liciten les persones que volen l’autorització pel reagrupament familiar davant la Generalitat de Catalunya (Direcció General per a la Immigració). Aquest organisme liquida una taxa de 36,75 euros per l’informe d’habitatge, que d’acord amb la norma l’ha de efectuar l’Ajuntament del municipi on s’està empadronat, i del qual fa una
verificació.

Les persones sol·licitants generalment són persones amb pocs recursos i que la normativa els obliga a realitzar el tràmit cada cop que realitzant un canvi de domicilio o demanen el reagrupament.

Tot i que els fets imposables són per dos tràmits de diferents entitats, al final el sol·licitant paga dos taxes per un mateix document. Els sol·licitants són normalment les més vulnerables i el servei es considera essencial per tal de poder tenir la documentació segons normativa.

Atès l’informe favorable de data 4 de març de 2016 del Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics en relació a l’assumpte de referència.

Atès que l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), determina que les Administracions locals, dins la seva autonomia econòmic i financera, podran fixar taxes pel serveis o realització d’activitats administratives.

D’acord amb els articles 15 i següents del TRLRHL determina que les modificacions d’ordenances i la Llei 7/1985, de 2 d’abril pel que s’aprova la Llei de Bases de Règim Local.

D’acord amb els articles 22.2e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.

Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Modificar l’epígraf 3.4 de l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 13 Taxa per expedició de Documents Administratius i fixar la següent tarifa:

3.4 Certificació d’idoneïtat de l’Habitatge 0 euros

Segon.- Exposar al públic l’anterior acord mitjançat anunci que s’inserirà en el taulell d’anuncis municipal durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de dit anunci en el Butlletí Oficial de la Província, dins els quals els interessat podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes.

Tercer. En cas de que no es presenti al·legacions a l’expedient en el termini anteriorment indicat, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’acord plenari, de conformitat amb l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!