2
0
Vota!

Modificació de l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu.

Antecedents

En data 25 de maig de 2008, es va publicar al BOP de Barcelona el text de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu, desprès d’efectuar-ne l’aprovació inicial sense que es presentessin al·legacions.

La legislació en matèria de subvencions s’ha anat modificat en els darrers anys, alhora que s’han establert mecanismes de control d’informació.

A més, cal tenir present les previsions en matèria de transparència tant de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tanmateix s’han identificat aspectes de la regulació de l’ordenança que poden ser simplificats por donat de major celeritat a l’activitat administrativa, donant així compliment en major mesura als principis d’eficàcia i eficiència i de simplificació i racionalitat administrativa regulats a l’art 31 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

A aquesta afectes, una comissió de treball ha elaborat una proposta de modificació que és la que es sotmet a aprovació plenària.

Pet tot l’anterior,

PRIMER.- es proposa modificar els següents articles:

Article a modificar:

Article 9. Concessió en règim de concurrència competitiva

 1. És el procediment ordinari de concessió de subvencions. La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria.
 2. Les subvencions s’adjudicaran a aquelles sol·licituds que hagin obtingut major valoració en aplicació dels criteris establerts i amb el límit fitxat en la convocatòria.
 3. Excepcionalment, sempre que es prevegi en les bases reguladores, l’òrgan competent procedirà al prorrateig, entre els beneficiaris/àries, de l’import global màxim destinat a la subvenció.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 9. Concessió en règim de concurrència competitiva

 1. Prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar per la Junta de Govern Local i publicar les corresponents Bases Reguladores.
 2. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases Reguladores per les quals es regeixi el procediment de concessió de la subvenció.
 3. En el procés de selecció s’avaluaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds  presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases Reguladores i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies Bases.
 4. Un cop fet l’atorgament, i en cas que producte de les avaluacions dels projectes de les sol·licituds no s’esgotés el crèdit consignat pressupostàriament, l’òrgan competent podrà disposar del crèdit restant dins dels termes de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
 5. Es crearà un òrgan col·legiat per examinar i avaluar les sol·licituds, i el seu president formularà la proposta de concessió. L’òrgan col·legiat estarà integrat pel Regidor/a delegat/da de l’Àrea, pel Cap de l’Àrea corresponent, i per l’administratiu/va de Serveis Econòmics encarregat/da de comprovar els tràmits de les subvencions. A través de les Bases Reguladores es podrà incrementar el nombre de components d’aquest òrgan col·legiat.

Article a modificar:

Article 10. Bases específiques per a la concessió de subvencions

 1. Per a totes les subvencions que s’han de concedir mitjançant concurrència competitiva s’aprovaran les corresponents bases específiques conjuntament o prèvia a la convocatòria que no podran contradir la present Ordenança general.
 2. La competència per a l’aprovació de les bases específiques correspon a la Junta de Govern Local. En el cas dels organismes autònoms serà competent l’òrgan establert en els seus estatuts.
 3. Les bases específiques i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, en el qual es determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
 4. Les bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions han d’incloure, entre d’altres, els aspectes següents:

a) Definició de l’objecte de la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris/àries i la forma d’acreditar-los.
c) Procediment de concessió de la subvenció.
d) Òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció.
e) Contingut de la sol·licitud i els documents que se n’han d’acompanyar, amb indicació dels models o formularis que s’hagin d’utilitzar, si escau.
f) Possibilitat de prorratejar entre els beneficiaris/àries l’import màxim destinat a la subvenció un cop feta l’assignació inicial.
g) Criteris de baremació i avaluació de les peticions.
h) Composició de la Comissió Qualificadora: es crearà un òrgan col·legiat per examinar i valorar les sol·licituds, el qual estarà integrat per l’Alcalde/ssa o el Regidor/a delegat/da de l’Àrea, pel cap del departament o el tècnic/a de l’Àrea atorgant, pel Secretari/ària de la Corporació o funcionari/ària en qui delegi i per l’Interventor/a o  funcionari/ària en qui delegi.
i) Termini per a l’atorgament i notificació de la resolució.
j) Termini i forma de justificació per part dels beneficiaris/àries del compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció i l’aplicació dels fons percebuts.
k) Forma i quantia de les garanties a favor dels interessos públics que han d’aportar els beneficiaris/àries, si escau.
l) Supòsits de revisió de les subvencions concedides.
m) La compatibilitat o incompatibilitat amb subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions públiques, d’altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o internacionals.
n) L’advertència que tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
o) L’obligació del beneficiari/ària de facilitar tota la informació que li sigui requerida per part de l’ens atorgant.
p) Import màxim de la subvencions i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat subvencionada.
q) Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 10. Bases específiques per a la concessió de subvencions

 1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les corresponents Bases Reguladores, que s’aprovaran prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança.
 2. Aquestes Bases podran tenir una vigència limitada o indefinida en el temps, de forma que s’apliquin només a una única convocatòria o a vàries bé d’un mateix any o d’anys posteriors. En qualsevol cas, abans de la seva aprovació s’hauran de sotmetre preceptivament al tràmit d’informe previ per part de la Intervenció.
 3. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases, en la forma prevista en l’article 124.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
 4. Les bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions han d’incloure, entre d’altres, els aspectes següents:

a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s’executarà l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.
c) Especificació del procediment de concessió.
d) Diari oficial en el què es publicarà l’extracte de la convocatòria, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), un cop s’hagi presentat davant d’aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.
e) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva ponderació.
f) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva determinació, i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat subvencionada.
g) Composició de l’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió, d’acord amb el que es preveu a l’article 9 d’aquesta Ordenança.
h) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada, d’entre les previstes a l’article 25 d’aquesta Ordenança. En el cas de justificació per mòduls, caldrà indicar la unitat física de mesura de l’activitat així com l’import unitari del mòdul.
i) Forma i quantia de les garanties a favor dels interessos públics que han d’aportar els beneficiaris, si s’escau.
j) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte.
k) La compatibilitat o incompatibilitat amb subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions públiques, d’altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o internacionals.
l) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir de, com a màxim, 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
m) Obligatorietat que en l’activitat subvencionada figuri la col·laboració o el logotip de l’Ajuntament, en els termes establerts en les bases reguladores .
n) L’advertència que tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
o) Criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions.
p) Obligatorietat que en la sol·licitud consti un pronunciament exprés del sol·licitant respecte l’autorització o negativa per tal que en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics .

Article a modificar:

Article 11. Convocatòries

 1. El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local.
 2. En el cas que les bases específiques s’incloguin en la pròpia convocatòria, el contingut d’aquesta última es limitarà a precisar els següents extrems:

a) Crèdits pressupostaris als quals s’imputarà la subvenció i quantia màxima destinada.
b) El termini per a presentar les sol·licituds.
c) El mitjà de notificació de la resolució.
d) Indicació de si la resolució exhaureix o no la via administrativa, amb indicació dels recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar.
e) Possibilitat de reformulació de sol·licituds.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 11. Convocatòries

 1. El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local.
 2. La convocatòria serà objecte de la corresponent publicitat via la BDNS, a la que caldrà enviar les dades estructurals de la convocatòria, el text complert i l’extracte de la mateixa, que serà publicat al Diari Oficial corresponent.
 3. La publicitat de la convocatòria via la BDNS es realitzarà seguint el procediment establert a l’article 20.8 de la Llei general de Subvencions, per tant, caldrà publicar un extracte de la mateixa la Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
 4. Qualsevol convocatòria que no compleixi el requisit de l’apartat anterior serà un acte anul·lable.
 5. El contingut mínim de la convocatòria serà el següent:

a) Indicació de l’aprovació de les Bases específiques i el diari oficial on s’han publicat.
b) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció.
c) Objecte condicions i finalitat de la subvenció.
d) Indicació de què la concessió és per concurrència competitiva.
e) Requisits per la sol·licitud de la subvenció i forma d’acreditar-los.
f) Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment.
g) Termini de presentació de sol·licituds.
h) Termini de resolució i notificació.
i) Documents que han d’acompanyar la sol·licitud.
j) Possibilitat de reformulació, si s’escau.
k) Recursos contra la resolució.
l) Criteris d’avaluació de les sol·licituds.
m) Indicació dels tauler d’anuncis o els mitjans de comunicació on s’efectuïn les publicacions successives als efectes de substituir la notificació, en els termes de l’art 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article a modificar:

Article 14. Informe i proposta de resolució

 1. La Comissió Qualificadora un cop avaluades les sol·licituds, emetrà un informe en què es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.
 2. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe La Comissió Qualificadora, formularà la proposta de resolució degudament motivada a l’òrgan competent.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 14. Informe i proposta de resolució

 1. L’òrgan instructor emetrà un informe proposta a l’òrgan col·legiat.
 2. L’òrgan col·legiat, un cop vist l’informe de l’instructor, elevarà una proposta de concessió a la Junta de Govern Local, la qual aprovarà la concessió.

A l’expedient de concessió de subvencions hi constarà, a banda dels documents esmentats, un informe de l’òrgan instructor en el que es deixi constància que els sol·licitants compleixen tots els requisits necessaris per esdevenir beneficiaris o beneficiàries de la subvenció.

Article a modificar:

Article 16. Acceptació

 1. La subvenció haurà de ser acceptada per la persona beneficiària, sense cap reserva, en el termini de 10 dies des de la notificació de l’atorgament, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
 2. L’acceptació de la subvenció comporta també la de la normativa que la regula.
 3. Si en aquell termini no hi manifesta res en contra, s’entén que l’accepta, sense perjudici de la possibilitat que el beneficiari/ària renunciï a la subvenció, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
 4. En virtut de l’acceptació, la persona beneficiària resta obligada a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta, i l’Ajuntament resta obligat al pagament de la subvenció un cop hagi estat degudament justificada, sense perjudici dels pagaments anticipats que s’hagin pogut realitzar.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 16. Acceptació

 1. La subvenció haurà de ser acceptada per la persona o entitat beneficiària, sense cap reserva, en el termini de 10 dies des de la publicació de l’atorgament, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.
 2. L’acceptació de la subvenció comporta també la de la normativa que la regula.
 3. Si en aquell termini no hi manifesta res en contra, s’entén que l’accepta, sense perjudici de la possibilitat que el beneficiari/ària renunciï a la subvenció, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
 4. En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, l’acceptació s’entendrà efectuada en el moment de la signatura del mateix per part del beneficiari.
 5. En virtut de l’acceptació, la persona o entitat beneficiària resta obligada a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta, i l’Ajuntament resta obligat al pagament de la subvenció un cop hagi estat degudament justificada, sense perjudici dels pagaments anticipats que s’hagin pogut realitzar.

Article a modificar:

Article 17. Termini per resoldre i silenci administratiu

 1. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió de subvencions és de 6 mesos a partir de la publicació de la corresponent convocatòria.
 2. La manca de resolució en aquest termini màxim té efectes desestimatoris de les sol·licituds, però no eximeix a l’ens atorgant de resoldre de manera expressa el procediment.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 17. Termini per resoldre i silenci administratiu

 1. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió de subvencions és de, com a màxim 6 mesos, a partir de la publicació de la corresponent convocatòria.
 2. La manca de resolució en aquest termini màxim té efectes desestimatoris de les sol·licituds, però no eximeix a l’ens atorgant de resoldre de manera expressa el procediment.

Article a modificar:

Article 19. Resolució de concessió de subvencions directes

 1. Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de l’ens atorgant.
 2. La resolució de concessió i, en el seu cas, els convenis establiran les condicions i compromisos aplicables a les parts, així com el contingut de l’art. 10 i 11 d’aquesta Ordenança.
 3. Aquestes subvencions hauran de ser sol·licitades en el termes previstos a l’art. 12.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 19. Resolució de concessió de subvencions directes

 1. Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de l’ens atorgant.
 2. La resolució de concessió i, en el seu cas, els convenis establiran les condicions i compromisos aplicables a les parts, així com el contingut de l’art. 10 i 11 d’aquesta Ordenança.
 3. Aquestes subvencions hauran de ser sol·licitades en el termes previstos a l’art. 12.
 4. Per donar publicitat a la convocatòria caldrà enviar a la BDNS les dades estructurades de la convocatòria fictícia que genera aquest tipus de procediment i el text del conveni en la llengua espanyola oficial de l’Estat, un cop concedida la concessió.

Article a modificar:

Article 20. Publicitat

 1. L’ens atorgant publicarà, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en la web municipal, la relació de subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el crèdit pressupostari, els beneficiaris/àries, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.
 2. A més, es farà públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un extracte de la resolució per la qual s’ordena la publicació, indicant els llocs on es troba exposat el seu contingut íntegre.
 3. No serà necessària la publicació en el diari oficial en els següents casos:
  • a) Subvencions amb assignació nominativa en els pressupostos.
  • b) Subvencions concedides en virtut de norma de rang legal.
  • c) Subvencions els imports de les quals, individualment considerats, siguin inferiors a 3.000 euros.
  • d) Subvencions la publicació de les quals pugui ser contrària al respecte i la salvaguarda de l’honor i la intimitat personal i familiar.
 4. En qualsevol cas s’hauran de respectar els preceptes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com els del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de l’esmentada llei, o de les normes que els substitueixin.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 20. Publicitat

 1. La BDNS opera com Sistema Nacional de Publicitat de les Subvencions (SNPS).
 2. Per garantir el dret dels ciutadans a conèixer totes les subvencions convocades i per donar compliment als principis de publicitat i transparència, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat publicarà les convocatòries de subvencions i les subvencions concedides.
 3. Per donar compliment a l’apartat anterior l’Ajuntament comunicarà a la BDNS la següent informació de les convocatòries gestionades mitjançant el procediment de concurrència competitiva (convocatòries clàssiques), en la llengua espanyola oficial de l’Estat:
  • a) El text de la convocatòria.
  • b) El text de l’extracte de la convocatòria.
  • c) Les dades estructurades de la convocatòria, entre les que figurarà el diari oficial en el que es publicarà l’extracte.
  • d) Opcionalment es podran comunicar els textos de les lletres a) i b) anteriors en una segona llengua oficial i qualsevol altre document que contribueixin a la finalitat de publicitat i transparència, per tal de facilitar l’accés als interessats. La BDNS publicarà gratuïtament els extractes de les convocatòries al Diari Oficial corresponent.
 4. Per donar compliment a l’apartat anterior l’Ajuntament comunicarà a la BDNS la següent informació de les convocatòries gestionades mitjançant el procediment de concessió directa (convocatòries fictícies), en la llengua espanyola oficial de l’Estat:
  • a) El text de la convocatòria.
  • b) Les dades estructurades de la convocatòria. No caldrà publicar l’extracte d’aquestes convocatòries en un Diari Oficial.
 5. Les convocatòries que no es comuniquin a la BDNS per tal de complir el corresponent tràmit de publicació exposat als apartats anteriors seran actes anul·lables.
 6. Addicionalment al sistema de publicitat esmentat als apartats anteriors, l’Ajuntament publicarà a la seva seu electrònica, al portal de transparència o a qualsevol altre mitjà de difusió, els següents documents:
  • a) Text de les bases reguladores gestionades pel procediment de concurrència competitiva.
  • b) Text de les convocatòries gestionades pel procediment de concurrència competitiva.
  • c) Models de sol·licitud, declaracions responsables i justificació de les subvencions necessaris per a cada línia de subvencions.
 7. La BDNS anirà publicant a través del SNPS les convocatòries i concessions, conforme l’Ajuntament les vagi comunicant a la BDNS, dins els terminis legalment establerts. A tal efecte l’Ajuntament comunicarà les següents dades de cada concessió:
  • a) Convocatòria.
  • b) El programa i el crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.
  • c) El beneficiari.
  • d) L’import concedit.
  • e) L’objectiu o finalitat de la subvenció.
  • f) Els diferents projectes o programes subvencionats.
  • g) Els participants de cada projecte o programa subvencionat.
 8. La BDNS no publicarà les subvencions concedides quan l’Ajuntament comuniqui que la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, o la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sempre i quan l’excepció a la publicitat assenyalada a l’apartat 1 s’hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.
 9. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts als apartats anteriors, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que les Bases Reguladores indiquin una altra cosa.
 10. La publicació anterior s’efectuarà sens perjudici de les dades i informació que sigui necessari publicar en compliment a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bongovern i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article a modificar:

Art 22 despeses subvencionables

3. Seran despeses subvencionables per part de l’ens atorgant:

3.1. Despeses de personal
En aquest concepte s’inclouran les despeses derivades del pagament de retribucions al personal vinculat al programa mitjançant contracte laboral, tant fix com eventual. Les despeses relatives a coordinadors, personal d’administració i aquells que realitzin serveis generals, tan sols seran subvencionables si estan directament relacionades amb activitats
subvencionades. S’inclouran les quotes d’assegurances socials a càrrec de l’entitat corresponents al personal relacionat amb el programa.

3.2. Despeses d’activitats
S’inclouen en aquest concepte les despeses generades directament per la realització del programa subvencionat i la proporció que correspongui de les despeses indirectes.

A títol enunciatiu, es poden incloure entre les despeses directes, les despeses relacionades amb els serveis contractats; els lloguers de locals, sales d’hotels, etc... diferents de la seu de l’entitat, on es desenvolupi l’activitat concreta, material d’oficina, material fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat, despeses de publicitat i propaganda dirigida
a la difusió del programa, transport de mercaderies adscrites al programa, despeses de formació dels voluntaris que participen en el programa, etc. Pel que fa a les despeses indirectes, es poden incloure els lloguers; el manteniment i conservació; la neteja; les assegurances; els subministraments; les comunicacions, etc..., atribuïbles al desenvolupament
de l’activitat subvencionada.

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari/ària de la subvenció els abona efectivament. En cap cas es consideren subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

No seran subvencionables, i per tant no podran constituir justificació, els interessos deutors dels comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; les despeses de procediments judicials i les anomenades “auto-factures” de la mateixa entitat perceptora de l’ajut.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Art 22 despeses subvencionables

3. Seran despeses subvencionables per part de l’ens atorgant:

3.1. Despeses de personal
En aquest concepte s’inclouran les despeses derivades del pagament de retribucions al personal vinculat al programa mitjançant contracte laboral, tant fix com eventual. Les despeses relatives a coordinadors o coordinadores, personal d’administració i aquells que realitzin serveis generals, tan sols seran subvencionables si estan directament relacionades
amb activitats subvencionades. S’inclouran les quotes d’assegurances socials a càrrec de l’entitat corresponents al personal relacionat amb el programa.

3.2. Despeses d’activitats
S’inclouen en aquest concepte les despeses generades directament per la realització del programa subvencionat i la proporció que correspongui de les despeses indirectes.

A títol enunciatiu, es poden incloure entre les despeses directes, les despeses relacionades amb els serveis contractats; els lloguers de locals o sales diferents de la seu de l’entitat, on es desenvolupi l’activitat concreta, material d’oficina, material fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat, despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió del programa, transport de mercaderies adscrites al programa, despeses de formació dels voluntaris que participen en el programa, Pel que fa a les despeses indirectes, es poden incloure els lloguers; el manteniment i conservació; la neteja;
les assegurances; els subministraments; les comunicacions al desenvolupament de l’activitat objecte de subvenció.

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari/ària de la subvenció els abona efectivament. En cap cas es consideren subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els  impostos personals sobre la renda.

No seran subvencionables, i per tant no podran constituir justificació, els interessos deutors dels comptes bancaris; els  interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; les despeses de procediments judicials i les anomenades “auto-factures” de la mateixa entitat perceptora de l’ajut.

Article a modificar:

Article 23. Requisits de la documentació acreditativa de la despesa realitzada

3. Quant a les factures i rebuts, han de complir amb els requisits formals establerts pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit, o norma que el substitueixi.

5. Pel que fa als rebuts i tiquets, contindran com a mínim:

 • Número i, en el seu cas, sèrie.
 • Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social completa de l’empresa o persona obligada a la seva expedició.
 • Tipus impositiu aplicat o l’expressió “IVA inclòs”.
 • Contraprestació total.

6. En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà en el cas de no practicar-se la retenció de l’IRPF.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 23. Requisits de la documentació acreditativa de la despesa realitzada

3. Quant a les factures i factures simplificades, han de complir amb els requisits formals establerts pel Reial decret  1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, o norma que el substitueixi.

5. Pel que fa a les factures simplificades, contindran com a mínim:

 • Número i, en el seu cas, sèrie.
 • Data d’expedició.
 • Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social completa de l’empresa  o persona obligada a la seva expedició.
 • La identificació dels béns entregats o dels serveis prestats
 • Tipus impositiu aplicat o l’expressió “IVA inclòs”.
 • Contraprestació total.

6. En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà en el cas de no practicar-se la retenció de l’IRPF.

7. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties per al contracte menor, establertes al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pe, que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del  compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les  despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i  economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Article a modificar:

Article 24. Control financer

 1. La Intervenció de la Corporació exercirà anualment el control financer de subvencions respecte a la persona o entitat beneficiària, d’acord amb el Títol III de la Llei general de subvencions.
 2. Les entitats o persones beneficiàries de subvencions estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció d’acord amb el que estableixen els arts. 14 i 44.4 de la Llei general de subvencions i, molt especialment, a posar a disposició de l’Ajuntament les factures, comprovants i, si escau, els llibres i documents comptables que acreditin els imports justificats de l’actuació subvencionada que els siguin sol·licitats.
 3. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts per les entitats o persones beneficiàries.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 24. Control financer

 1. La Intervenció de la Corporació exercirà anualment el control financer de subvencions respecte a la persona o entitat beneficiària, d’acord amb el Títol III de la Llei general de subvencions.
 2. Les entitats o persones beneficiàries de subvencions estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció d’acord amb el que estableixen els arts. 14 i 44.4 de la Llei general de subvencions i, molt especialment, a posar a disposició de l’Ajuntament les factures, comprovants i, si escau, els llibres i documents comptables que acreditin els imports justificats de l’actuació subvencionada que els siguin sol·licitats.
 3. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts per les entitats o persones beneficiàries.
 4. Per realitzar aquesta tasca es podran contractar, a través del corresponent expedient de contractació, la col·laboració d’entitats privades d’auditoria per realitzar els controls financers de subvencions d’acord amb la metodologia utilitzada per la pròpia Intervenció.

Article a modificar:

Article 25. Justificació

 1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en l’acte de concessió de la subvenció es documentarà mitjançant el compte justificatiu de la despesa realitzada o mitjançant la presentació d’estats comptables. El beneficiari/ària haurà de justificar la subvenció atorgada per la totalitat del cost real del projecte subvencionat.
 2. El compte justificatiu contindrà:
 • Una memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
 • Una memòria econòmica que inclourà:
  • Una relació de totes les despeses de l’activitat amb identificació del creditor, l’import, la data d’emissió i de pagament, i els desviaments respecte al pressupost.
  • Les factures o documents justificatius.
  • Criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes aplicats a l’actuació subvencionada.
  • Relació d’altres ingressos obtinguts o subvencions rebudes per al finançament de l’activitat subvencionada.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 25. Justificació

 1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en l’acte de concessió de la subvenció es documentarà mitjançant el compte justificatiu de la despesa  realitzada o mitjançant la presentació d’estats comptables. El beneficiari/ària haurà de justificar la subvenció, com a mínim, per l’import de la subvenció atorgada.
 2. El compte justificatiu contindrà:
 • Una memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
 • Una memòria econòmica que inclourà:
  • Una relació de totes les despeses de l’activitat amb identificació del creditor, l’import, la data d’emissió i de pagament, i els desviaments respecte al pressupost.ç
  • Les factures o documents justificatius, sempre que l’import sigui superior a 99 euros iva inclòs.
  • Criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes aplicats a l’actuació subvencionada.
  • Relació d’altres ingressos obtinguts o subvencions rebudes per al finançament de l’activitat subvencionada.

Article a modificar:

Article 27. Pagament de les subvencions

 1. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per part del beneficiari/ària, de la realització de l’activitat per la qual es va concedir.
 2. Si així ho determinen les bases específiques reguladores de la subvenció, és podran realitzar pagaments a compte, com a finançament necessari per poder portar a terme les actuacions inherents a la subvenció.
 3. Per al pagament total o final de la subvenció serà requisit previ l’emissió d’un informe favorable per part de la unitat gestora, en el qual s’acrediti que l’activitat subvencionada ha estat realitzada a plena satisfacció i d’acord amb les condicions establertes en l’acord de concessió.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 27. Pagament de les subvencions

 1. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per part del beneficiari/ària, de la realització de l’activitat per la qual es va concedir.
 2. Si així ho determinen les bases específiques reguladores de la subvenció, és podran realitzar pagaments en bestreta, preferentment, de fins a un màxim del 80% de l’import atorgat, com a finançament necessari per poder portar a terme les actuacions inherents a la subvenció, quedant el 20% restant vinculat a la correcta justificació de la subvenció en forma i termini, llevat que les bases específiques disposin una altre cosa en base a les especials característiques de la subvenció a atorgar.
 3. Per al pagament total o final de la subvenció serà requisit previ l’emissió d’un informe favorable per part de la unitat gestora, en el qual s’acrediti que l’activitat subvencionada ha estat realitzada a plena satisfacció i d’acord amb les condicions establertes en l’acord de concessió.

Article a modificar:

Article 31. Procediment de reintegrament

 1. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 2. El procediment de reintegrament s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent, bé per iniciativa pròpia o bé com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans, per denúncia o a conseqüència de l’informe de control financer emès per la Intervenció.
 3. En la tramitació del procediment s’haurà de garantir, en tot cas i en la forma i el moment adequats, el dret d’audiència de l’interessat/da.
 4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de 12 mesos comptadors des de la data de l’acord d’inici. Aquest termini es podrà suspendre i ampliar d’acord amb el previst a la Llei 30/1992.
 5. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa produirà la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a l’acabament del termini esmentat.
 6. Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via administrativa.

Es proposa quedi modificat de la següent manera:

Article 31. Procediment de reintegrament

 1. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 2. El procediment de reintegrament s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent, bé per iniciativa pròpia o bé com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans, per denúncia o a conseqüència de l’informe de control financer emès per la Intervenció.
 3. En la tramitació del procediment s’haurà de garantir, en tot cas i en la forma i el moment adequats, el dret d’audiència de l’interessat/da.
 4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de 12 mesos  comptadors des de la data de l’acord d’inici.Aquest termini es podrà suspendre i ampliar d’acord amb el   previst a la Llei 30/1992.
 5. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa produirà la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a l’acabament del termini esmentat.
 6. La resolució del procediment de reintegrament ha d'identificar l'obligat a la devolució, les obligacions incompletes acreditades, la causa de reintegrament que concorre entre les previstes a l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació dels interessos de demora. Els interessos de demora, es calcularan segons els tipus d’interès legal incrementats en un 25%, meritats des del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.
 7. Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via administrativa.

SEGON.- Sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Cas que no es presenti  cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!