0
0
Vota!

Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016.

Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 14 de febrer de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, a l’empara del que estableixen els articles 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, RDL 2/2004) i l’article 59 del Reial decret 500/1990 (en endavant, RD 500/1990), de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentada llei en matèria pressupostària.

Atès que existeixen obligacions procedents d’aprovar, l’import total de les quals és de 233.795,34 euros, corresponents a factures rebudes que la seva despesa correspon a l’exercici 2015, sense que s’hagi contret d’acord al procediment legalment establert.

Procedeix la tramitació d’un procediment de reconeixement extrajudicial de crèdits de manera que sigui el Ple de la Corporació municipal qui reconegui aquestes obligacions realitzades.

Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal de data 17 de febrer de 2016

Proposo al Ple de la Corporació municipal l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2016 de l’Ajuntament de Cardedeu per un import total de 233.795,34 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l’annex adjunt.

SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l’any 2016, d’acord amb el quadre expressat a l’apartat anterior.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!