0
1
Vota!

Desestimació de l'al·legació presentada i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2016.

En data 23 de desembre de 2015, el Ple va aprovar inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2016.

Exposat al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 30 de desembre de 2015, s’obria al públic la possibilitat de presentar al·legacions.

En data 19 de gener de 2016, amb registre d’entrada núm. 482, té entrada una al·legació que fa referència a que s’omet crèdit necessari per complir les obligacions exigibles a l’entitat local. L’argumentació te relació amb unes impugnacions contra la modificació de la Relació de llocs de treball, d’aquí que s’hagi sol·licitat informe al l’advocat que porta la direcció lletrada.

Tanmateix s’ha emès informe del Cap dels Serveis Econòmics.

En relació a l’informe de l’advocat que porta la direcció lletrada, el seu tenor literal es el següent:

INFORME JURÍDIC

Relatiu a les al·legacions presentades [...] en relació a l’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament de Cardedeu per l’exercici de 2016.

I.- ANTECEDENTS

1.- El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2015, va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’any 2016. Així mateix va aprovar inicialment la plantilla de personal de la Corporació.

2.- Sotmès els anteriors acords a informació pública mitjançant anunci publicat al BOP de la província de Barcelona en data 30 de desembre de 2015, [...] es van formular al·legacions en data 19 de gener de 2016, núm. Registre d’entrada 482.

3.- Les al·legacions plantegen qüestions jurídiques que s’informen en l’apartat següent, relatives a la manca de consignació pressupostària pel compliment de la sentència d’11 de juliol de 2015 dictada pel jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, i així mateix denuncia la manca de consignació pressupostària que es derivarien la de nul·litat del decret de l’Alcaldia d’1 de desembre de 2015 i de la nul·litat de lamodificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball acordada el 30 de gener de 2014.

II.- FONAMENTS JURÍDICS

1.- Els pressupostos generals dels ens locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms, així com dels drets que es preveu liquidar durant l’exercici corresponent (Llei 112.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local –LBRL-, article 196.g) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya – LMCAT--, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i article 162 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals --LHL--, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Respecte del contingut, requisits i tramitació de la seva aprovació: articles 163 i següents de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com els articles 20 del RD 500/1990, de 20 d’abril i 50.11, 70.11, 196 i 197 del Reglament d’organització, règim jurídic i funcionament dels ens locals –ROF—aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre

2.- D’acord amb allò establert a l’article 169 de la LHL (que desenvolupa l’article 112.3, 4 i 5 de la LBRL), aprovat inicialment el pressupost, s’ha d’exposar al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província per 15 dies, durant els quals els interessats poden examinar-los. Cas de presentar- se reclamacions, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a la seva resolució i aprovació definitiva del pressupost en el seu cas.

3.- Contra l’aprovació definitiva del pressupost pot interposar-se directament recurs contenciós administratiu (article 171 LHL, article 211 del ROF i article 22 del RD 500/1990). La impugnació del pressupost només es pot basar en les al·legacions següents: a) per no ajustar-se, en la seva elaboració i aprovació, als tràmits exigits legalment, b) per ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim, o c) per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o be respecte de les necessitats per ales que estigui previst (article 170 de la LHL i articles 211 del ROF i 22 del RD 500/1990).

3.- Dins del tràmit d’informació pública, el [...] ha presentat escrit de reclamacions contra el pressupost en data 19 de gener de 2016. El senyor [...] gaudeix de legitimació per formular al·legacions o reclamacions contra el pressupost d’acord amb allò establert a l’article 170.1 de la LHL, la qual cosa obliga a resoldre la reclamació presentada i, en el seu cas, sotmetre al Ple l’aprovació definitiva del pressupost.

Les al·legacions es concreten en dues: manca de consignació per atendre el compliment de la sentència ferma d’11 de juliol de 2015 dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona i manca de consignació relativa a la partida de Capítol 1 per dotar la plaça de Tècnic d’Administració general grup A1 i lloc de treball – que postula--- de coordinador general, inexistent avui a la RLT de l’Ajuntament des de l’acord del ple de 30 de gener de 2014, relatiu a l’aprovació definitiva de la relació de llocs de treballde l’ajuntament de Cardedeu que suprimia el lloc de cap dels serveis generals i aprovava el lloc de tècnic jurídic A1, acord que el reclamant considera nul de ple dret, igual que serien nul de ple dret el decret d’Alcaldia d’1 de desembre de 2015, d’adscripció del funcionari a aquest lloc de treball. Procedeix dons donar resposta a totes dues al·legacions, tot i que el lletrat que informa considera que cap d’elles tindria cabuda en les lletres a), b) i c) de l’article 170.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, donat que la tramitació de l’aprovació del pressupost s’ha fet d’acord amb la llei, no hi ha cap títol legal ni d’altra mena del que en resultin obligacions (que, d’existir, s’haurien quantificat a l’escrit de reclamació), ni es denuncia una manifesta insuficiència de crèdit (ingressos) respecte de les obligacions consignades al pressupost.

4.- Pel que fa a la reclamació relativa a la manca de consignació de les obligacions derivades de la sentència ferma del Jutjat contenciós administratiu núm. 9: durant tot el termini al que es podrien derivar obligacions econòmiques de l’ajuntament en relació al funcionari, aquest es trobava en situació administrativa de comissió de serveis voluntària en una altra administració i percebia les retribucions de l’administració de destinació d’acord amb ell lloc de treball que ocupés.

Es sens dubte per aquesta manca d’efectes econòmics que el funcionari ni tant sols a reclamat davant el Jutjat l’execució de la sentència.

És per aquest motiu que procedeix la desestimació d’aquesta al·legació.

5.- Encara que hi haguessin repercussions econòmiques, aquestes restarien limitades temporalment fins l’acord del Ple de 30 de gener de 2014 que aprova la modificació de la RLT configurant un nou lloc de treball en substitució del analitzat per la sentència, restant a partir d’aquell acord, la situació següent pel que fa a la plaça i al lloc:

PLAÇA: plaça de Tècnic d’Administració General Lletrat, escala d’administració general, subescala tècnica, grup A1.
LLOC: Tècnic/a Jurídic/a, A1.

6.- Pel que fa a la manca de consignació als efectes de fer front a les responsabilitats econòmiques del manteniment del lloc de treball de cap de serveis generals que esdevindria –segons el reclamant—de la nul·litat dels acords relatius a la modificació de la RLT de 30 de gener de 2014, considerem que l’al·legació s’ha de desestimar:

 

  • En primer lloc perquè no existeix cap resolució, ni administrativa ni jurisdiccional, que declari la nul·litat pretesa. Per tant, s’ha d’estar a allò establert a l’article 57, núm. 1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte de la presumpció de validesa dels actes administratius i de la seva executorietat (article 56 de la mateixa llei 30/1992).
  • En segon lloc perquè, cas que es declari nul o, en general, es declari contrari a Dret l’acord de 30 de gener de 2014 (determinant a la vegada del Decret d’Alcaldia d’1 de desembre de 2015) per sentència ferma com la que es podria dictar pel Jutjat contenciós administratiu núm. 16, que entén de la impugnació d’aquell acord plenari, seria aleshores –mai abans—que s’hauria de donar compliment a la sentència tal com exigeix l’article 173 de la LHL que preveu que només són exigibles les obligacions de despesa de lahisenda local quan resultin de l’execució del seu pressupost o de sentència judicial ferma. Si es donés aquest cas i no existeix crèdit –que està per veure en funció de l’execució del pressupost—s’haurien d’adoptar, en el termini de 60 dies (article 23 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària) des de la fermesa de la sentència, els acords de modificació del pressupost mitjançant les fórmules del crèdit ampliable (article 178 LHL), la transferència de crèdit (article 179 LHL) o l’aprovació de crèdit extraordinari o suplement de crèdit (article 177 LHL).
  • Per últim, l’acord pressupostari, pel que fa a la consignació del crèdit del Capítol I de despeses es basa en la plantilla i en la RLT, vigent aquesta des de l’acord de 30 de gener de 2014, en definitiva en base a una plaça i a un lloc:

PLAÇA: plaça de Tècnic d’Administració General Lletrat, escala
d’administració general, subescala tècnica, grup A1.
LLOC: Tècnic/a Jurídic/a, A1.


Dit d’una altra manera, només si per resolució judicial s’altera aquelles previsions procediria alterar el pressupost 2016.


7.- Pel que fa al procediment, donat que ja s’ha convocat sessió plenària pel proper dia 26 de gener i per tal d’evitar una nova convocatòria, el lletrat que subscriu considera que s’hauria d’incloure en aquella sessió plenària el debat i aprovació, si escau, del punt relatiu a la resolució de les al·legacions presentades pel senyor [...] i aprovació definitiva, si escau, del Pressupost general i la plantilla per l’exercici de 2016.

A aquests efectes, s’hauria de sotmetre prèviament al Ple, la ratificació de la urgència d’acord amb allò establert a l’article 83.3 del ROF.

Pels motius anteriors, considero que procediria:

1.- Incloure la resolució de les al·legacions formulades pel senyor [...] en la sessió del Ple prevista per dimarts dia 26 de gener de 2016, per la qual cosa serà necessari sotmetre prèviament a la ratificació pel Ple de la urgència de la inclusió d’aquest punt.

2.- La desestimació de les al·legacions i aprovar definitivament el Pressupost General i de la plantilla per a l’exercici de 2015.

3.- Al marge de la publicació del pressupost i de la plantilla, procedirà la notificació personal de la desestimació de la reclamació al senyor [...], amb expressió dels recursos procedents.

Tanmateix, l’òrgan municipal competent acordarà el que correspongui d’acord amb les seves competències.

Aquest és l’informe que emeto en Granollers el dia 25 de gener de 2016 i que sotmeto a un de millor fonamentat en Dret.Vist l’informe del Cap dels Serveis Econòmic, de data 25 de gener de 2016, que literalment exposa:

LEGISLACIÓ

Article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’ aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes locals Article 170 de la 2/2012, Reguladora de la Llei d’hisendes locals

ANTECEDENTS

En el ple de data 23 de desembre es va aprovar inicialment el pressupost 2016 de la Corporació. L’anunci de la seva exposició va publicat en data 30 de desembre de 2015 i el termini per presentar reclamacions finalitzava el dia 19 de gener de 2016.

Per registre d’entrada núm. 482 de 19 de febrer de 2016, el Sr. [...] va presentat una reclamació al pressupost que en resum manifesta el següent:

  • Manca de consignació per atendre les obligacions derivades de la sentència d’11 de juliol de 2015
  • Manca de consignació per atendre les obligacions de la plantilla d’acord amb la Sentència núm. 192 d’11 de juliol de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.

La Sentència núm. 192 revoca l’acord de modificació de la Relació de Llocs de Treball acordat en data 30 d’octubre de 2013 per defecte de forma al no haver-se motivat adequadament la modificació.

El Sr. Santiago Sáenz Hernáiz ha emès un informe jurídic sobre aquestes qüestions.

Es considera que no hi ha manca consignació per atendre obligacions derivades de la sentència donat que la persona afectada per aquesta sentència es trobava en el moment en que té els efectes la sentència en situació de comissió de serveis voluntària per la qual cosa no hi ha cap obligació a reconèixer. A més no és una obligació exigible atès que no s’ha determinat l’import del mateix i que aquest Ajuntament considera que és zero.

També es considera que la resolució de la Sentència núm. 192 no té efectes posterioritat a l’acord del Ple de data 30 de gener de 2014, actualment sense pronunciament judicial i per tant executiu a tots els efectes, donat que va modificar la Relació de Llocs de Treball i atribuïa única i exclusivament el lloc de treball de Tècnic Jurídic, sense cap altra funció, ni
de cap de serveis generals ni de coordinador general.

L’Ajuntament de Cardedeu en la seva Relació de Llocs de Treball actualment vigent figura la plaça de Tècnic Jurídic d’Administració Lletrat.

Per tant, els llocs de treball que consten en l’expedient del pressupost 2016 són els que actualment estan vigent d’acord amb l’actual Relació de Llocs de Treball. En base a aquest criteri, és considera que no existeix obligació exigible que no estigui considerada en el pressupost 2016.A més, l’import que podria preveure’s que no està consignat és totalment immaterial en comparació amb el pressupost de 17.177.562,08 euros que va aprovar el Ple per la qual cosa un import d’aquesta magnitud és assumible per la corporació i no seria necessària una modificació del pressupost. Per tant no ha de significar que una incidència d’aquesta import hagi de suposar una modificació en el pressupost inicial. Al quedar
recollit el total de les despeses exigibles en els pressupost municipals, durant l’execució del mateix, es produeixen disminucions en la previsió al produir-se baixes de personal, excedències, vacants... totes elles en el sentit de disminuir la despesa inicialment consignada. Tenint en compte que en data d’avui ja existeixen una sèrie de baixes de personal i vacants a la plantilla inicialment prevista en el pressupost que permet disposar de crèdits suficients per petites eventualitats com la que s’està plantejant en la reclamació (en comparació amb l’import global del pressupost) considero
que hi hauria crèdit suficient per atendre a les possibles quantitats que es poguessin derivar-se dels contenciosos administratius actualment pendents de resolució.

CONCLUSIÓ

Informo que cal desestimar la reclamació donat que:

  • La Sentència d’11 de juliol de 2015 no ha generat obligacions reconegudes exigibles per a aquesta Corporació atès que es va aprovar la modificació de Relació de Llocs de Treball en data 30 de gener de 2014 i el possible afectat es trobava en comissió de serveis voluntària fins a aquella data.
  • En base a la Relació de Llocs plenament vigent a data d’avui no existeix obligacions reconegudes exigibles derivades de la Sentència d’11 de juliol de 2015 que no hagin estat recollides en el Pressupost 2016.
  • A més considerant la possible obligació exigible per a aquesta Corporació, i donat l’import del pressupost de 17.177.562,08 euros i que en el transcurs de l’execució del pressupost el capítol de personal es produeixen reduccions a la previsió consignada en el pressupost al produir-se baixes de personal, excedències, vacants,... i que una incidència de la quantia que es podria produir seria assumible amb l’actual proposta de partides del pressupost 2016 i sense haver de recórrer a modificacions de crèdit del mateix.

 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- ASSUMIR el contingut dels informes que es relacionen en l’expedient i per tant DESESTIMAR l’al·legació presentada amb registre d’entrada núm. 482 contra el Pressupost Municipal i la Plantilla de personal per l’any 2016.

SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal i la Plantilla de Personal per l’any 2016.

TERCER.- Efectuar les publicacions i notificacions que s’escaiguin.

Resultat ple municipal
12
1
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!