3
3
Vota!

Aprovació del preu públic del programa escolar de teatre, música i dansa per a l'alumnat d'infantil i primària pel curs 2012/2013.

Vist que d’Educació Infantil i Primària un programa d’activitats culturals adreçat a alumnes d’Infantil i Primària, amb diversos espectacles de música, dansa, teatre, titelles, màgia i cinema, adequats a tot el ventall d’edats, i té la voluntat de continuïtat durant el present curs 2012-2013.

Vist que en la Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2012 es va aprovar un contracte amb la Fundació Privada Cultural de Granollers AC on s’expressa la relació entre l’Ajuntament de Cardedeu i la Fundació i el pressupost presentat per la mateixa pel curs 2012-13.

Vist que, per altra banda, s’ha presentat una sol·licitud de subvenció per aquest concepte a la Diputació de Barcelona en data 6 de novembre de 2012 i R.S. no 4533

Vist que el capítol d’ingressos el constitueix:

  • L’entrada dels alumnes. L’alumnat podrà assistir a un màxim de tres activitats durant el curs escolar. Els alumnes amb la seva entrada hauran de cobrir com a mínim el 50% del cost del programa.
  • L’aportació de l’Administració local (Diputació de Barcelona i Ajuntament de Cardedeu). L’aportació de la Diputació de Barcelona no es concretarà fins el moment de la resolució de la convocatòria de la subvenció d’acord amb el conveni prorrogat.

Vist que les Administracions locals, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Cardedeu aportaran la diferència entre el cost total de les activitats subvencionades i els ingressos de l’alumnat de Segon Cicle d’Educació Infantil i Primària.

Vist el pressupost del curs 2012-2013 presentat per la Fundació Privada Cultural de Granollers AC

Pressupost curs 2012/13 Activitats subvencionades

Total activitats     19.369,04€
Difusió 4996 0,40€ 1.998,40€
Gestió i assessorament 4996 1,15€ 5.745,40 €
Total pressupost     27.112,84€
       
Ingressos      
       
Alumnes d’E I (3 activitats) 734 12,00€ 8.808,00€
Alumnes d’E P (2 activitats) 1397 9,50€ 13.271,50€
Total ingressos     22.079,50€
       
Dèficit     5.033,34 €

Vist que la Fundació Privada Cultural de Granollers AC, en el seu pressupost, s’ha adaptat als preus unitaris màxims establerts a les bases de la convocatòria de subvenció, i, en cap cas, els supera.

Vist el que disposa l'Art. 44.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) del Real Decret Legislatiu 2/2004 i tenint en compte que les finalitats que es pretenen complir amb les activitats són de caràcter educatiu i social, la quota no cobreix el cost de les activitats.

Vist l’informe de la tècnica de Serveis Personals amb la proposta de preus públics per les activitats del Programa de teatre, música i dansa per l’alumnat d’Infantil i Primària pel curs 2012/13.

El Ple Municipal, previ dictamen de la comissió informativa, adopta el següents acords:

1- Aprovar els següents preus públics pel curs 2012/13:

Alumnes 2n Cicle Educació Infantil (3 activitats subvencionades) 12,00€
Alumnes Educació Primària (2 activitats subvencionades) 9,50€

2- Publicar al BOP aquesta informació.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!