3
1
Vota!

Aprovació provisional de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del Quart Cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu.

ANTECEDENTS

Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 28 de setembre de 2006 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de data 31 de maig de 2007, (Text Refós publicat al DOGC en data 30 d’agost).

Vist que el POUM de Cardedeu va afegir la reserva viària per al quart cinturó d’acord amb la prescripció primera de l’informe realitzat per la Direcció General de Carreteres (RE29/09/2006, no 9241) per a l’aprovació inicial del POUM realitzada per l’Ajuntament el 14 de novembre de 2005.

Vist que en data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010). En aquest Pla apareix grafiat el quart cinturó d’Abrera fins a Granollers en el plànol xarxa proposada d’infraestructures viàries, eliminant així la previsió de construcció pel pas de Cardedeu i fins al municipi de Sant Celoni.

Vist que en data 29 d’octubre de 2015, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar inicialment la present modificació puntual.

Vist que en data 24 de desembre de 2015, l’arquitecte municipal va informar favorablement la present modificació del POUM de Cardedeu, per tal que es realitzi la seva aprovació provisional, mitjançant un informe, del qual es transcriu el següent contingut:

“Descripció de la proposta
L’objectiu d’aquesta modificació de planejament és l’eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40) al seu pas per terme municipal de Cardedeu.

A l’article 180 del POUM s’ha realitzat un nou redactat. Aquest consisteix a eliminar l’apartat quatre del mateix, ja que prescriu que qualsevol autorització que suposi l’alteració actual de l’ús o activitat o la construcció o reforma d’edificacions que quedin situades dins del traçat viari del quart cinturó, grafiat amb una franja de línies discontínues separades 200 m, en el plànol n-4.3, requerirà informe previ de la Direcció General de Carreteres.

I també es modifiquen els següents plànols del POUM:

 • Plànol 1.2 del POUM. Estructura general orgànica del territori. S’elimina la reserva viària.
 • Plànol 2.3 del POUM. Classificació del sòl i sistemes generals i locals. S’elimina la reserva viària.
 • Plànol 4.3 del POUM. Sòl no urbanitzable qualificació i sistemes. S’elimina la reserva viària.

La reserva per a una infraestructura viària dificulta les noves activitats i reformes de les construccions incloses en l’àmbit de la reserva viària.

Les edificacions incloses a l’àmbit són les següents:

 • Edificacions incloses en el catàleg de masies en el sòl no urbanitzable:
  • C21 Can Moret
  • C22 Can Leió
  • C23 Can Marc
 • Edificacions incloses en l’inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable:
  • I28 Lluís Salvador
  • I30 Granja Vila

La proposta de modificació suposa una salvaguarda dels interessos públics, en aquest supòsit s’evita la reserva d’una infraestructura viària, la construcció de la qual suposaria una pèrdua per a la connectivitat ecològica donat que transcorre pel sòl no urbanitzable qualificat amb diverses claus urbanístiques que són: ICE (àrees d’interès per a la connexió ecològica), clau IPF (àrea de protecció dels cursos fluvials) i clau IMB-b (d’especial interès forestal).

També transcorre dins l’àmbit del Pla Especial Urbanístic de la Riera de Vallforners.

Informes Organismes

S’han sol·licitat els següents informes, d’acord amb l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya:

 • Demarcació de Carreteres, Ministeri de Foment.

Acusament de rebuda: 13/11/2015.

Informe favorable rebut el 24/11/2015, RE:11898

 

 • Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, de la Generalitat de Catalunya.

Acusament de rebuda: 13/11/2015.

 • Agència Catalana de l’Aigua.

Acusament de rebuda: 13/11/2015.

Escrit rebut el 15/12/2015, RE:12591 on notifiquen que han donat trasllat a la Direcció General d’Urbanisme.

 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acusament de rebuda: 13/11/2015.

 • Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona

Acusament de rebuda: 13/11/2015.

Informe favorable rebut el 2/12/2015, RE:12205

Així doncs, no s’han rebut els informes requerits Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural superen el termini de un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg, que estableix l’article 85.5 del text refós de la Llei  d’urbanisme de Catalunya:

L’article 14.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres estableix:

“Els instruments de planejament urbanístic s'han de trametre, una vegada aprovats inicialment, a la direcció general competent en matèria de carreteres, per tal que pugui informar sobre les qüestions de la seva competència. El règim jurídic aplicable a aquests informes és el que regula la legislació urbanística per a les administracions sectorials que han
d'informar sobre els instruments de planejament, si bé el termini per emetre'ls no pot ser en cap cas de durada inferior a un mes.”

Així el termini dels informes requerits és d’un mes d’acord amb l’article 85.5 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. En conseqüència es pot continuar la tramitació.

Al.legacions

S’ha exposat l’edicte de l’Ajuntament al tauler d’anuncis, del 16 de desembre de 2015 al 17 de desembre del 2015.
S’ha publicat al BOPB el 16 de novembre de 2015.
S’ha publicat al diari Avui el 9 de novembre de 2015.
S’ha publicat al diari El 9 nou el 9 de novembre de 2015.
S’ha publicat a la pàgina web, www.cardedeu.cat, apartat tauler d’anuncis, el 6 de novembre de 2015.

D’acord amb la informació publica pel període d’un mes, l’última publicació és del 16 de novembre del 2015, així el període d’exposició publica finalitza el 17 de desembre de 2015.

Consta una al·legació a l’expedient, presentada per la Junta de Compensació del Marital el dia 16 de desembre de 2015 i registre d’entrada 12673.

En l’al·legació es sol·licita l’eliminació d’aquelles previsions que no responguin estrictament a les necessitats específiques de l’àmbit territorial afectat, concretament que s’elimini les previsions d’accés per sota del ferrocarril al sector Marital. Per no respondre a les necessitats estrictes de l’àmbit territorial ordenat.

RESOLUCIÓ:

Informo per tal que es desestimi l’al·legació presentada degut a que no té relació amb l’eliminació viària del quart cinturó, ni en l’àmbit ni en el fons de la qüestió. La càrrega existent de connexió per sota la via del ferrocarril amb el sector “El Marital” (PP-9) és una càrrega interna del sector, no una reserva viària, la qual no pertoca ésser valorada amb aquesta modificació de POUM.

Conclusions:

D’acord amb l’exposat, informo favorablement la present modificació del POUM de Cardedeu per tal que es realitzi la seva aprovació provisional”. Atès l’informe efectuat per l’assessor jurídic de l’Àrea de Territori, de data 4 de gener de 2016, que informa favorablement a l’aprovació provisional de la present modificació puntual.

FONAMENTS JURÍDICS

D’acord amb els articles 47 i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb el que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments tenen entre les seves competències pròpies: l’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanístiques.

L’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme -en endavant, TRLU-, estableix que correspon als ajuntaments la formulació dels plans d’ordenació urbanística municipal.

Vist l’article 97 del TRLU, segons el qual les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, així com l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.

Així mateix, de conformitat amb el previst a l’article 102.4 del TRLU, mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del què estableix l’article 71.2 del TRLU, es podran tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

D’altra banda, l’article 96 del TRLU, relatiu a la modificació de les figures de planejament urbanístic, s’estableix que la figura objecte de modificació s’haurà de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, és a dir, les previstes a l’article 85 en relació amb l’article 80 del TRLU, i per tant serà l’Ajuntament de Cardedeu qui aprovarà el document tant inicial com provisionalment, i definitivament la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

En aquest sentit, la Modificació puntual del POUM de Cardedeu objecte d’aquest informe, s’ha sotmès a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament de Cardedeu -art. 23.1) i 2) del RLU i art. 8.5.c) del TRLU-.

D’acord amb el previst a l’article 85.5 del TRLU, l’Ajuntament de Cardedeu, simultàniament al tràmit d’informació pública, s’han sol·licitat informes als organismes públics afectats per raó de llurs competències sectorials.

Així mateix d’acord amb el previst a l’article 22.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la Modificació puntual del POUM de Cardedeu, és el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Assumir el contingut de l’informe de data 24 de desembre de 2015, emès per l’arquitecte municipal, amb el que s’informen les al·legacions presentades per la Junta de Compensació del Marital en data 16 de desembre de 2015 i RE 12673, contra l’aprovació inicial de la Modificació puntual referent a l’eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40)
del POUM de Cardedeu, i en virtut del qual aquestes queden informades de la següent manera:
[...]
RESOLUCIÓ:
Informo per tal que es desestimi l’al·legació presentada degut a que no té relació amb l’eliminació viària del quart cinturó, ni en l’àmbit ni en el fons de la qüestió. La càrrega existent de connexió per sota la via del ferrocarril amb el sector “El Marital” (PP-9) és una càrrega interna del sector, no una reserva viària, la qual no pertoca ésser valorada amb aquesta modificació
de POUM.

SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual referent a l’eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu

TERCER.- Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la Modificació puntual referent a l’eliminació de la reserva viària del quart cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu per tal que, si s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

QUART.- Notificar l’adopció dels anteriors acords i l’informe de data 24 de desembre de 2015, redactat per l’arquitecte municipal, a la Junta de Compensació del Marital.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!