1
1
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública.

ANTECEDENTS

Vist que en data 11 de desembre de 2015, d’obres i via pública municipal, el favorablement a l’inici d’un procediment
Comissió d’Estudi, per a la modificació de de la via pública. mitjançant informe de l’inspector qual va concloure informant de tramitació de creació de la la vigent Ordenança Reguladora

Vist que en data 14 de desembre de 2015, l’Ajuntament de Cardedeu va resoldre iniciar l’expedient per a la Modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi, així com constituir una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de modificació de la referida Ordenança, així com a nomenar els seus membres.

Vist que l’objecte d’aquesta Modificació és donar resposta als treballs efectuats per les diferents comissions informatives de treball de l’Àrea de Serveis Territorials, bàsicament pel que respecte a la regulació de les terrasses a la via pública, de conformitat amb les necessitats de modificació detectades, així com les mesures de policia administrativa directa.

Vist que en data 14 de desembre de 2015, es va constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció del l’avantprojecte de Modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu. Aquesta Comissió es va reunir els dies 15 de desembre i 21 de desembre de 2015, tal i com se’n desprèn de les actes de les sessions que consten en l’expedient, resultant-ne la redacció del text de Modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública, del municipi de Cardedeu.

Vist que en data 14 de gener de 2016, l’inspector d’obres i via pública, ha emès un informe tècnic, mitjançant el qual motiva i assenyala les modificacions que cal introduir en l’actual text de l’Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu.

Vist que en data 14 de gener de 2016, l’assessor jurídic de l’Àrea de Territori ha efectuat un informe favorable a la modificació de l’ordenança de referència, de conformitat amb l’informe de l’inspector d’obres i via pública.

FONAMENTS JURÍDICS

D’acord amb l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, les corporacions locals estan habilitades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant, entre d’altres instruments les Ordenances i bans.

Vistos els articles 60 i 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius a la iniciativa i constitució d’una comissió d’estudi.

Vistos els articles 60, 63, 64 i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya referent a l’aprovació i modificació de les ordenances municipals, segons els quals l’avantprojecte de modificació s’haurà de sotmetre a l’aprovació inicial per part del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, així com a un tràmit d’informació pública i a una aprovació definitiva, havent resolt i informat els escrits d’al·legacions presentats prèviament a aquesta.

Vist l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatiu a la publicitat de les Ordenances i Reglaments.

Proposo al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Acordar l’aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu, de conformitat amb les modificacions proposades en l’informe efectuat per l’inspector d’obres i via pública de data 14 de gener de 2016, amb el benentès que si durant el termini d’informació pública no es presenta cap escrit  d’al·legacions, de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, s’entendrà definitivament aprovada la modificació de referència.

SEGON.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d’anuncis, així com al web de l’Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que
estimin convenients.

Resultat ple municipal
15
1
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!