2
1
Vota!

Aprovació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2016.

Introducció

L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’àmbit municipal, ha de promoure i fomentar totes aquelles iniciatives de caràcter social, cultural i esportiu sorgides de la iniciativa col·lectiva.

L’Ajuntament ha de recolzar els projectes que es promouen en aquests àmbits, facilitant a les entitats que puguin assolir els objectius marcats, en un context general de millora i benefici socials.

La vertebració territorial, i sobretot en el cas dels municipis de petita i mitjana dimensió, necessita que les estructures comunitàries siguin sòlides i actives. Una situació que l'Administració no pot assolir des de la isolació, i per a la qual necessita de la complicitat del seu teixit social, dels ciutadans i de les ciutadanes; en definitiva, de les estructures de treball comunitari que representen les associacions i altres entitats no lucratives.

Les subvencions creen un vincle jurídic entre Administració i les entitats, amb un objectiu comú d’interès públic. Cal atendre, doncs, l’establiment de les màximes garanties per a ambdues parts, en el marc d’una gestió eficaç i eficient de l’actuació administrativa i dels pressupostos públics, en el que la transparència, la simplificació administrativa, la  concurrència, i, en definitiva, la bona gestió, han d’esdevenir els principis inspiradors d’aquesta activitat subvencional.

El Pla Estratègic de Subvencions 2016 esdevé l’eina definitòria d’aquesta activitat pública de foment, i, tal com preveu l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, n’estableix el seu abast, objectius, i efectes. A banda de les prescripcions normatives, el Pla també esdevé una eina per contextualitzar l’acció de les polítiques públiques per a les quals les subvencions esdevenen un suport amb l’objectiu de consolidar aquesta activitat municipal.

En aquest sentit, l’activitat subvencional de l’Ajuntament de Cardedeu s’explicita en diversos àmbits, amb un objectius generals i uns d’específics per a cadascun d’ells.

Objectius Generals

Amb caràcter general, la projecció de les subvencions es basa en:

 1. Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que promoguin projectes i activitats destinats als ciutadans i ciutadanes del municipi de Cardedeu.
 2. Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat en allò públic, fomentant la  coresponsabilitat en l’organització d’accions i projectes conjuntament amb l’Ajuntament.
 3. Promocionar i fomentar els valors cívics, de convivència ciutadana, de cohesió i de compromís social, cultural o esportiu, i dels seus actius territorials, estratègics i humans.
 4. Promoure aquelles activitats i projectes que integrin la perspectiva de gènere, per tal de promoure la igualtat entre homes i dones. Així com aquelles que incideixin en la no-discriminació per orientació sexual o origen, així com aquelles que promoguin els drets de les persones amb diversitat funcional.
 5. Incentivar d’una manera clara els projectes i activitats innovadors que aportin un valor afegit a la comunitat, o que posin en valor el nostre patrimoni local.

Objectius Específics per àmbits d’actuació

Cultura

 • Afavorir aquelles activitats que projectin i singularitzin el municipi de Cardedeu en alguna manifestació artística.
 • Incentivar els projecte i activitats que complementin la programació d’arts escèniques i festes populars.
 • Afavorir, fomentar i vetllar pel manteniment i la difusió de lesmanifestacions de cultura popular i tradicional.

Joventut

 • Fomentar les iniciatives juvenils.
 • Col·laborar en l’impuls i manteniment dels projectes de les entitats juvenils que tenen per objecte proporcionar espais de lleure i oci per a joves.
 • Fomentar el paper de les entitats juvenils com a entitats que ofereixen serveis a la població jove del municipi.
 • Incentivar que el jovent sigui motor de canvi i transformació social des d’una perspectiva de justícia social i igualtat.
 • Fomentar l’emancipació juvenil i la plena autonomia en els aspectes centrals de la seva existència (treball, habitatge, formació i participació), per tal d’exercir de forma satisfactòria els seus drets de ciutadania.

Cooperació i Participació Ciutadana

 • Consolidar una política municipal de cooperació internacional i sensibilització en temes humanitaris.
 • Fomentar el consum responsable i el comerç just.
 • Incentivar la implicació del teixit associatiu en els òrgans de participació del municipi.
 • Fomentar la coresponsabilitat en les polítiques públiques.
 • Col·laborar en l’impuls de projectes que explorin noves formes de millorar la convivència i participació Ciutadana
 • Promoure processos de participació dins les entitats.
 • Fer possibles les propostes de les Associacions de Veïns que impliquin clars beneficis col·lectius pels barris.

Educació

 • Organitzar i dur a terme activitats que suposin un enriquiment de caràcter educatiu, d’interès general i que redundin en benefici dels nens/es i joves del municipi de Cardedeu.
 • Donar suport a la tasca de les entitats, associacions i centres educatius que treballen en l'àmbit de la promoció de l’educació.
 • Incentivar els projectes sortits de les AMPAs i AFAs que donin un valor afegit al projecte educatiu de cada centre o que puguin crear complicitats entre elles.

Esports

 • Fomentar l’esport com a eina cohesionadora, integradora i educadora, des d’una perspectiva participativa i no competitiva.
 • Fomentar l’esport de lleure i espontani.
 • Fomentar les relacions intergeneracionals a través de l’esport.
 • Prioritzar aquells esdeveniments esportius de magnitud que ajudin a la promoció de Cardedeu a la comarca i al país.
 • Ajudar a les entitats que vulguin obrir línies de noves disciplines esportives.
 • Promoure les noves iniciatives esportives que impliquin un benefici social per als col·lectius més vulnerables o desfavorits
 • Promoure l’esport femení, així com aquelles disciplines esportives de caràcter minoritari.

Promoció Econòmica

 • Incrementar el nivell de participants i d’assistents a les fires de Nadal i de Sant Isidre, i a qualsevol altra que s’organitzi, perquè vagin en la línia dels motors econòmics locals (món cultural i associatiu, comerç urbà i de proximitat, patrimoni noucentista, turisme "slow", agroecologia, entorn i producció local).
 • Promocionar el comerç urbà i de proximitat.
 • Fomentar la unificació del màxim número d’establiments comercials de Cardedeu a l’entorn d’una associació que representi els interessos de les diferents zones comercials i/o barris
 • Prioritzar les apostes per la qualitat en el servei i en els productes.
 • Col·laborar en fires i activitats de dinamització comercial i turística
 • Millorar la difusió del teixit comercial i industrial local i incentivar-ne les relacions.
 • Promocionar els polígons i espais d’usos industrials.
 • Impulsar l’economia social, solidària i cooperativa.

Mitjans de Comunicació

 • Promocionar els mitjans de comunicació locals sense ànim de lucre.
 • Premiar els projectes sensibles als usos de les noves tecnologies.
 • Estimular la creació de nous canals de comunicació locals.

Serveis Socials

 • Fomentar els programes i les iniciatives que persegueixin beneficis socials col·lectius.
 • Col·laborar en la sensibilització de la gent al voltant de problemàtiques socials amb incidència al nostre municipi.
 • Actuacions d’atenció a persones amb necessitats(discapacitat física, sensorial, auditiva o psíquica).

Salut pública

 • Promoure entre la població el coneixement de malalties i fomentar espais de trobada entre persones que es reuneixen per compartir un problema de salut física o psicològica amb la finalitat de donar-se suport mutu i compartir informació
 • Fomentar hàbits saludables i la pràctica d’activitats saludables.
 • Fomentar la tinença responsable d’animals domèstics.
 • Col·laborar en el control de les colònies de gats de carrer

Medi ambient

 • Contribuir en totes aquelles iniciatives que busquin la protecció i divulgació de l’entorn rural i natural del municipi.
 • Promoure campanyes de sensibilització que tinguin com a eixos el respecte al medi ambient, la sostenibilitat i el coneixement del nostre patrimoni natural.
 • Incentivar l’ús de transports alternatius al vehicle o de fórmules que permetin reduir-ne la seva utilització.
 • Fomentar i divulgar les energies renovables.
 • Estimular totes aquelles accions que empaitin un consum més responsable de l’aigua.

Protecció civil

 • Col·laborar en les campanyes de prevenció d’incendis o d’altres desastres naturals.
 • Promoure la creació de plans d’emergència per a situacions de crisi en l’àmbit col·lectiu.
 • Fomentar l’ús de les noves tecnologies en tot el que faci referència a l’àmbit de la protecció civil.

Vigència

Aquest Pla serà vigent durant un any a partir de la seva aprovació com a primer document de planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l’Ajuntament de Cardedeu. Per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix el compromís de revisar-lo en aquella data, sens perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular.

Costos previsibles i fonts de finançament

Les afectacions financeres que es comprometen a aquest pla es corresponen amb les previsions pressupostàries del Capítol IV i VII del pressupost de despeses municipal i a aquelles altres que, eventualment, puguin comprometre les convocatòries pertinents.

Subvencions al pressupost

Les consignacions pressupostàries en el Pressupost de l’Ajuntament de Cardedeu per al 2016, aprovat en la sessió extraordinària del Ple del dia 23 de desembre de 2015, preveu dos tipus de assignacions, les directes o nominatives, en aquells casos que no és possible la concurrència pública, i les de concurrència oberta.

Tipologia o àmbit d’actuació Import 2016
Protecció Civil
Subvenció nominativa: Associació voluntaris de Protecció Civil 10.000,00 €
Subvenció nominativa Associació de Defensa Forestal 225,00 €
Acció Social
Subvencions a famílies: ajuts assistencials 71.326,00 €
Subvencions a famílies : beques menjador 175.000,00 €
Subvencions a famílies: llibres i material escolar 15.000,00 €
Subvencions a famílies : ajuts activitats extraescolars 20.000,00 €
Subvenció concurrència competitiva col·lectiu amb necessitats especials 5.000,00 €
Subvenció nominativa AMBAR 1.500,00 €
Subvenció nominativa Parròquia Santa Maria (Càritas) 10.500,00 €
Salut Pública
Subvencions per a grups de suport 4.000,00 €
Subvenció nominativa: Vilanimal 2.800,00 €
Educació
Subvenció nominativa IES Pla Marcell - Interactua 18.674,00 €
Subvenció activitats educatives AMPA/AFA escoles i instituts 20.000,00 €
Transferències escoles bressol 209.950,00 €
Aportacions a activitats estiu AMPA/AFA 9.000,00 €
Cultura
Subvencions a activitats culturals 16.366,62 €
Joventut
Subvencions a famílies i ESFL: joventut 2.575,00 €
Esports
Subvencions a famílies i ESFL: activitats esportives 40.000,00 €
Comerç
Subvenció nominativa Unió de Botiguers 7.320,21 €
Fires i Turisme
Subvenció nominativa Associació Fira Sant Isidre 34.729,62 €
Societat de la Informació
Subvenció nominativa a Radio Televisió Cardedeu 24.000,00 €
Participació Ciutadana
Subvenció nominativa Fons Català de Cooperació al Desenvolupament activitats cooperació 53.870,00 €
Subvenció concurrència competitiva activitats ciutadanes 14.337,60 €

 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu per l’any 2016, segons criteris de la part expositiva de dit acord.

SEGON. Condicionar la seva execució a l’existència de crèdit pressupostari en el pressupost 2016.

TERCER. Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!