2
0
Vota!

Modificació del nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions (Consorci per a la defensa del riu Besós i Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental).

En data 30 de juliol de 2015, el Ple municipal va acordar:

Primer.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats, als regidors que tot seguit es relacionen:
[...]

  1. Consorci per a la Defensa del Besós: MARTA CORDOMÍ FORNS
  2. Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: JOAN MASFERRER SALA

[..]

Per qüestions auto-organitzatives es considera adient modificar el nomenament dels Regidors que representen l’Ajuntament de Cardedeu en ambdós Consorcis, ateses les tasques que desenvolupen les Regidories de que son titulars.

D’acord amb el que determina l’art. 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim local de les entitats locals (Reial Decret 258/1986 de 28 de novembre).

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Modificar l’acord adoptat en data 30 de juliol de 2015, i nomenar com a representants de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats, als regidors que tot seguit es relacionen:
[...]

  1. Consorci per a la Defensa del Besós: JOAN MASFERRER SALA
  2. Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: MARTA CORDOMÍ FORNS

[..]

SEGON.- Notificar aquests nomenaments a les diferents institucions.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!