0
0
Vota!

Resolució al·legació i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2016.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal CIU en data 7/12/2015 (RE 12.360) contra l'acord provisional de modificació de l'impost de Bens immobles, atès que el tipus de gravamen establerts respecten totalment el contingut de l'art 72.4 del Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual permet aprovar tipus impositius diferenciats atenent als usos establerts a la normativa cadastral.

Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2016 segons els text proposat en el model publicat per la Diputació de Barcelona en data 30/9/2015.

Tercer.- Aprovar definitivament per a l'exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que es relacionen a l'expedient.

Quart.- Els acords definitius de modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2016, així com els articles que es modifiquen en relació a les Ordenances fiscals vigents, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que les ordenances vigents.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
4
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!