1
0
Vota!

Moció amb motiu del Dia internacional contra la Violència de gènere.

ACORDS:

1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d'extrema vulnerabilitat.

2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere, enfortint la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.

3. Impulsar el desplegament i l'aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere

4. Desplegar la Llei per a l'eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de pensions.

Per altra banda, instem al Govern de l'Estat a adoptar i promoure un Acord social, polític i Institucional contra la violència de gènere per construir una societat segura i lliure de violència contra les dones amb els següents punts:

1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, corn dels serveis de proximitat dels Ajuntaments. Multiplicar per 5 la partida destinada a la Delegació del Govern per a la violència de gènere en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2016, per desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei per a l'eradicació de la violència contra les dones, i la Llei d'Igualtat catalana.

2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.

3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials municipals I centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament Judicial personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del moment en el qual posen la denúncia fins el final del procés.

5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han retirat la denúncia per violència de gènere.

6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de Gènere.

7. Incorporar al currículum la formació específica en igualtat, educació afectiva- sexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.

8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de violència de gènere.

9. Obligatorietat que tots els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional especialitzat, així com advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere, tinguin certificada, prèviament a ocupar el seu lloc, la formació específica en la matèria, impartida per una institució acreditada.

10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona, tat corn exigeix la Recomanació General núm. 19 de la CEDAW i el Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (Convent d'Istanbul), que l'Estat espanyol ha ratificat.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!