2
0
Vota!

Resolució d'al.legacions i aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pels grups CiU i Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, de conformitat amb l'informe de l'assessor jurídic de l'Àrea de Territori, de data 13 de novembre de 2015, contra la segona aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits, efectuada pel Ple Municipal, en sessió de data 30 de juliol de 2015, en el següent sentit:

  • Estimar totalment les al·legacions presentades pel Grup CIU, en relació a la manca de convocatòria de la Taula d'Habitatge i la comissió d'estudi, ja que mancava aquest tràmit en el moment de l'adopció del segon acord d'aprovació inicial; no obstant aquesta estimació ha de quedar sense efectes ja que amb motiu de l'aprovació definitiva aquest tràmit ja s'ha produït, atès que s'ha esmenat l'error procedimental, ja que en data 15 d'octubre de 2015, la Comissió d'Estudi va donar conformitat a la proposta que es va sotmetre a acord inicial per segona vegada en el Ple Municipal de data 30 de juliol de 2015, i amb posterioritat, es va donar compte d'aquests acords, a la Taula d'Habitatge, reunida en sessió de data 28 d'octubre de 2015.

Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup PSC:

  • Estimar en relació a la manca de convocatòria de la Taula d'Habitatge i la comissió d'estudi, ja que mancava aquest tràmit en el moment de l'adopció del segon acord d'aprovació inicial, no obstant aquesta estimació ha de quedar sense efectes ja que amb motiu de l'aprovació definitiva aquest tràmit ja s'ha produït.
  • Estimar en relació a que hagués procedit la publicació de l'acord que va esdevenir definitiu; no obstant aquesta estimació ha de quedar sense efectes per ser contrari al principi de seguretat jurídica, eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat (art 9.3 i 103 CE, art 3 LRJPAC, art 31 de la Llei Catalana de procediment 26/2010).
  • Desestimar en relació a formar part de la comissió d'estudi, ja que no es preveu explícitament en l'art 62.2 del Decret 179/1995 que aprova el ROAS.

Segon.- Aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu.

Tercer.- Publicar completament el text l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits en el butlletí oficial de la província (BOPB), tenint en compte que no entrarà en vigor fins passats 15 dies des de la seva publicació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
1
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!