3
3
Vota!

Adjudicació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines al terme municipal de Cardedeu.

Atès que el Ple Municipal ordinari a la sessió del dia 26 de juliol de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran de regir l’adjudicació de la contractació del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Atès que només ha presentat la seva oferta una empresa dins del termini i forma establerta, que ha estat CONCESIONARIA BARCELONESA, S.L..

Atès que en data 20 de setembre de 2012 es va celebrar la mesa no 1 (documentació administrativa), i en data 1 d’octubre de 2012 es celebra la mesa no 2 (documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor).

Atès que el Comitè d’experts creat per aquest procediment de contractació i format per tres tècnics d’aquesta Corporació, en data 17 d’octubre de 2012 celebra una reunió entre 24l’Ajuntament de Cardedeu i l’empresa CONCESSIONÀRIA BARCELONESA, S.L. per tal de determinar i aclarir les interpretacions referents a la documentació inclosa en el sobre no 2. Atès que en data 14 de novembre de 2012, l’empresa CONCESSIONÀRIA BARCELONESA, S.L. presenta un nou escrit, atenent a la sol·licitud rebuda per aquesta Ajuntament en data 16 d’octubre de 2012, en el qual aclareix de nou les preguntes realitzades pel comité d’experts d’aquesta Corporació.

Atès que en data 20 de novembre de 2012, el Comitè d’experts emet informe de valoració del sobre no 2, documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor per a la contractació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de la neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu, que transcrit literalment és com segueix:

(...) Veure acta oficial per més informació (...)

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple municipal acorda:

Primer.- Adjudicar a l’empresa CONCESIONARIA BARCELONESA, S.L. la concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines, per un import de 546.094,32 euros anuals (IVA exclòs) i un període de sis anys prorrogables anualment fins a una durada màxima total del contracte de 8 anys.

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida núm. 16300.22700 de l’Ajuntament de Cardedeu.

Tercer.- Requerir a CONCESIONARIA BARCELONESA, S.L., per a que el dia que li indiqui aquesta Corporació, comparegui davant la secretaria d’aquest Ajuntament, per tal de formalitzar el contracte en document administratiu, en els termes i conseqüències previstes a l’article 156 de la TRLCSP.

Quart.- Advertir a l’adjudicatari que en el moment de presentació d’alguna de les factures de la prestació del servei, se li descomptarà la quantitat equivalent a les despeses de publicitat, quan aquestes ens siguin notificades documentalment.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

Sisè.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Cardedeu i en el Butlletí Oficial de la Província.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!