0
0
Vota!

Autorització de compatibilitat de la Sra. A. Z. A..

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Autoritzar a la Sra. Anahí Zaraté Arrondo l'exercici d'activitats privades de caràcter professional fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, a efectes a partir de la data en què es va presentar la petició, tenint en compte que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un cinquanta per cent, i també tenint en compte que tampoc es permet que l'activitat professional es relacioni directament amb la que es realitza a l'Ajuntament ni que s'efectuï, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

Tercer.- Publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió legal establerta a l'article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!