0
0
Vota!

Atorgament de concessió d'ús de part d'un bé de domini públic situat al carrer Josep Vilaseca, nº 23 del municipi de Cardedeu, sol·licitada per TICAE TELECOM. .

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Atorgar a TICAE Telecom SL la concessió d'ús de béns de domini públic sobre part de la teulada de l'edifici municipal situat al carrer Josep Vilaseca número 23 del municipi de Cardedeu, en concret sobre 4 m2 de superfície tal i com consta en el plànol que consta en l'expedient i en l'informe jurídic de 7 d'abril de 2015, per a l'emplaçament d'una antena de telecomunicacions, amb la que es pugui donar servei, entre d'altres, al polígon industrial el Marital del municipi de Cardedeu.

Amb el benentès, que TICAE Telecom SL haurà de sol·licitar i obtenir les corresponents llicències per a la instal·lació de l'antena de telecomunicacions esmentada en l'espai objecte d'aquesta autorització.

Segon.- Condicionar l'eficàcia d'aquesta concessió a la contractació d'una assegurança de responsabilitat que tingui com a objecte la reparació dels danys que es poguessin ocasionar a l'espai del qual se'n cedeix el seu ús, així com els desperfectes que pogués ocasionar la infraestructura de telecomunicacions a la propietat de l'edifici com a tercers. Així com, a la constitució d'una garantia -fiança- del 3% del valor de la superfície ocupada del bé de domini públic.

Tercer.- Establir en quinze anys la duració de la concessió d'ús de béns de domini públic de referència, l'article 61.c) del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, amb el que s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Quart.- Establir el compliment per part de TICAE Telecom SL de les obligacions següents:

4.1. Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per al bon manteniment i conservació tant de l'espai objecte de concessió com de les infraestructures que s'hi poguessin emplaçar.

4.2. Assumir les despeses de manteniment i conservació de l'espai objecte de concessió, així com de les infraestructures que s'hi haguessin emplaçat.

4.3. Sol·licitar i assumir el cost, d'impostos, taxes i altres tributs que fossin necessaris.

4.4. Permetre l'accés, en tot moment, a l'espai objecte d'autorització, als tècnics municipals i als seus representants.

4.5. Desmuntar qualsevol infraestructura que s‘hagués pogut instal·lar i deixar lliure i sense cap bé, l'espai objecte d'aquesta concessió, un cop hagi finalitzat la seva vigència.

Cinquè.- Advertir, en primer lloc, que d'acord amb el previst a l'article 61.del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, amb el que s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, la concessió d'ús de béns de domini públic de referència podrà ser revocada per l'Ajuntament de Cardedeu de manera unilateral i per raons d'interès general.
En segon lloc, que l'Ajuntament de Cardedeu es reserva la facultat d'inspeccionar el bé objecte de concessió, per tal de garantir que és usat d'acord amb els termes en les que ha estat atorgada la concessió.
En tercer lloc, que en el cas de què un cop finalitzada la vigència de la concessió d'ús de bé de domini públic atorgada a TICAE, aquesta no dugui a terme el desmuntatge de les infraestructures de telecomunicacions que hagi emplaçat a l'espai objecte de concessió, l'Ajuntament de Cardedeu procedirà a executar subsidiàriament i per compte de TICAE Telecom SL, el desmuntatge de les mateixes.

Sisè.- Notificar aquests acords als interessats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!