0
0
Vota!

Segona aprovació inicial de l'ordenança reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Deixar sense efecte l'aprovació inicial de la Nova Ordenança Municipal Reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits del municipi de Cardedeu, aprovada pel Ple Municipal, en sessió de data 30 d'abril de 2015.

Segon.- Acordar, de conformitat amb l'informe de l'assessor jurídic de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de data 9 de juliol de 2015, la segona aprovació inicial de la Nova Ordenança Municipal Reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits del municipi de Cardedeu, el tenor de la qual es reprodueix íntegrament a l'expedient; en el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada.

Tercer.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
2
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!