0
0
Vota!

Aprovació de la delegació de competències de Ple a favor de la Junta de Govern Local relatives als preus públics.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local la totalitat d'establiments, modificació, regulació i demés actes inherents a la mateixa, DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS, previstes als articles 41 al 47, i demés legislació concordant, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Segon.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, de conformitat amb el que estableix l'article 51.2 del RD 2568/1986 .

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!