3
3
Vota!

Aprovació del preu públic per l'activitat de Nadal Poti-poti.

Vist que l’Ajuntament de Cardedeu té la voluntat d’organitzar el Poti-Poti de Nadal.

Atès l'informe realitzat pel tècnic d’Ensenyament amb data 13 de novembre del 2012.

Vist l’informe del cap de serveis econòmics de data 29 de novembre del 2012.

Atès que les activitats es realitzaran al Pavelló d’Esports de Cardedeu.

Vist que a la primera edició d’aquesta modalitat de Poti-Poti Parc de nadal és va fixar un preu d’entrada de 3,00€ per sessió.

Vist que per assistir a la Fira del Joc s’ha de fer una inscripció prèvia de les 2 sessions amb un preu proposat de 3,00€ la sessió amb un preu total de 6,00€ per infant.

Vist que en les anteriors edicions s'havia valorat no augmentar el preu inicial, especialment els darrers anys degut a l'increment de les dificultats econòmiques de moltes famílies.

Vist l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el qual les entitats locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1 b) de la mateixa llei.

Vist l’article 44 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada.

Vist el que disposa l’art. 44.2 del Text Reforç de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de RD Legislatiu 2/2004 i tenint en compte que les finalitats que es pretenen complir amb les activitats són de caire educatives i socials.

Vist l’article 47 del Text refós esmentat, el qual disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

PRIMER.- Establir els següents preus públics per l’edició del Poti-Poti:

  • Parc de Nadal: 3,00 € per sessió de matí o tarda.
  • Fira de Joc: 3,00 € per sessió (amb un total de 2 sessions seran 6,00€).

SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació amb la instrucció de recursos que en dret correspongui.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!