0
0
Vota!

Creació de les Comissions de treball i seguiment d'Àrees.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.-  Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS TRANSVERSALS, que estarà integrada pels membres següents:

 • Titular : Sr. BENET FUSTÉ ESPARGARÓ o regidor en qui delegui.
 • Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim d’1 vegada a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

 • Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.
 • Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Segon.-  Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ALCALDIA I D’ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT, que estarà integrada pels membres següents:

 • Titular:  Sr. RAFAEL CABALLERIA PERRAMON o regidor en qui delegui.
 • Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim 3 vegades a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

 • Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.
 • Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Tercer.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, que estarà integrada pels membres següents:

 • Titular:  Sr. JOAN MASFERRER SALA o regidor en qui delegui.
 • Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim 3 vegades a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

 • Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.
 • Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Quart.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DRETS SOCIALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, que estarà integrada pels membres següents:

 • Titular:  Sra. LAIA MUÑOZ CASANOVAS o regidor en qui delegui.
 • Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim 3 vegades a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

 • Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.
 • Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Cinquè.- Constituir, en el si de l’Ajuntament, la COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI, que estarà integrada pels membres següents:

 • Titular:  Sra. MARTA CORDOMÍ FORNS o regidor en qui delegui.
 • Un membre per cada grup municipal, acomodant-se la seva votació, cas que es produeixi, al sistema de vot ponderat, d’acord amb el que disposa l’art. 60.5) del DL 2/2003 de 28 d’abril.  En el termini de 10 dies, els Grups Municipals, han de fixar el Regidor/a titular i suplent que formarà part d’aquesta comissió.

Aquesta comissió no estarà facultada per dictaminar assumptes de Ple.

Es fixa com a periodicitat de les sessions d’aquesta comissió d’àrea un mínim 3 vegades a l’any.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

 • Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.
 • Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.”
0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!