3
2
Vota!

Declaració de no disponibilitat de crèdits d'acord amb l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol..

L’apartat 1 de l’article 2 del RD 20/2012 estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals del personal al servei de les administracions públiques, en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre el mes de desembre.

Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, segons l’article 2.4 del mateix RD 20/2012. Aquesta destinació s’haurà de fer amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en els termes i amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.

Per tal de donar compliment al previst a la normativa esmentada, cal procedir a immobilitzar els crèdits corresponents en l’import de les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre, com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, mitjançant l’adopció d’un acord de no disponibilitat.

La declaració de no disponibilitat de crèdits, igual que la seva reposició a disponible, és competència del Ple Municipal, d’acord amb el previst a l’article 33.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril.

Una vegada adoptat l’acord de no disponibilitat, la liquidació del pressupost del 2012 es veurà afectada amb un menor dèficit o un major superàvit a l’inicialment previst, segons el cas. En cas de superàvit, i d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’import s’haurà de destinar a reduir l’endeutament net.

Les quantitats derivades de la supressió de la paga extra es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva. Caldrà estar doncs al contingut de les lleis de pressupostos en el futur, i quan aquestes prevegi la seva aplicació, caldrà dotar els corresponents crèdits en el pressupost, amb l’abast que es determini.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari 253.201,19 € immobilitzant-lo i declarant-lo no susceptible d’utilització.

Segon.- Establir que, amb càrrec al mateix no es podran acordar autoritzacions de despeses ni transferències, i que els seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!