2
4
Vota!

Resolució de l'al·legació presentada i aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports.

Atès que per acord plenari de data 27 de setembre de 2012 es va aprovar inicialment la DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS i es va sotmetre a informació pública;

Atès que durant el període d’informació pública i d’audiència als interessats s’ha presentat una al·legació amb R.E. no 9563/2012 per part de la Sra. Montserrat Cots Álvarez, en nom i representació del Grup municipal Socialista.

Atès que en relació a l’al·legació presentada, la Directora del Patronat Municipal d’Esports, en data 13 de desembre de 2012, ha emès el següent informe:

AREA SERVEIS PERSONALS
INFORME DE Sara Martin Roviralta, directora del PME
Assumpte: Resolució de l’ al·legació a l’aprovació Municipal d’Esports de la dissolució del Patronat

La directora del Patronat Municipal d’Esports sota signat, en relació a l'assumpte de
referència, INFORMA:

Antecedents:
El Ple Ordinari del dia 27 de setembre va aprovar inicialment dissolució del Patronat Municipal d’Esports com a organització especial amb personalitat jurídica i patrimoni propis per la prestació del servei públic i gestió de l’activitat esportiva municipal .

L’esmentat acord va ser objecte d’informació pública durant un termini de 30 dies hàbils per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

En el període d’al·legacions, van ser presentada la següent al·legació i/o proposta
d’esmena:

  • Registre d’entrada 9563,de 20 de novembre de 2012 Sra. Montserrat Cots i Álvarez amb representació del grup Municipal Socialistes de Cardedeu, en la qual sol·licitar anul·lar i deixar sense efecte la dissolució del Patronat Municipal d’Esports o conservar l’Assemblea con a òrgan consultiu de d’Institut Municipal d’Esports en la qual estiguin representades les entitats del municipi relacionades amb la promoció i pràctica de l’esport.

Fonaments Jurídics:
L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2 d) i 23.2 b) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. L’article 178.1 c) del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que per a la seva aprovació definitiva pel ple, caldrà la resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats.

Fets:
Atès que la Junta Directiva del PME juntament amb el Regidor varen treballar conjuntament amb l’elaboració dels nous estatuts de l’Institut Municipal d’Esports. A data 7/5/2012 varen acordar la no conservació de l’Assemblea del PME com a òrgan consultiu per la seva poca participació i eficàcia. Si mes no , es va decidir donar més rellevància al que es avui la Junta Directiva i obrir la seva participació a representants de les entitats esportives inscrites al registre municipal.

Atès que l’Assemblea del PME a data 13 de setembre de 2012 va dictaminar sobre la dissolució del PME amb 14 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

Atès que el PME va realitzar una comparativa ( 5 anys enrere ), que jo mateixa vaig fer, per comprovar la participació de les entitats esportives a les Assemblees i es va comprovar que l’assistència era molt baixa. Desprès es varem fer reunions amb les entitats esportives i varen ser elles mateixes les que varen proposar que les assemblees eren poc resolutives i no tenien perquè continuar existint en els nous estatuts de d’Institut Municipal d’Esports.

Per la qual cosa PROPOSO, a la vista de l’ al·legació presentada a l’aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal d’Esports, la seva desestimació.”

Atès que la desestimació de l’al·legació de la Sra.Montserrat Cots Àlvarez, en nom del Grup municipal del PSC es basa en els FETS indicats a l’informe de la Directora del Patronat municipal d’esports, transcrit anteriorment.

Vist l’informe jurídic de la Tècnica d’administració general, de data 17 de desembre de 2012, indicant que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d’Esports per part del Ple, amb resolució de les al·legacions i reclamacions presentades.

El Ple adopta els següents ACORDS:

Primer.- Desestimar l’al·legació formulada amb Registre d’entrada núm. 9563/2012, per la Sra. Montserrat Cots i Álvarez, en nom i representació del Grup Municipal Socialista, respecte de la dissolució del Patronat Municipal d’Esports, aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en la sessió de data 27 de setembre de 2012, basant-se en els motius esgrimits en la part expositiva d’aquests acords.

Segon.- Aprovar definitivament la dissolució del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu.

Tercer.- Notificar els presents acords al Grup Municipal Socialista.

Quart.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!