0
0
Vota!

Aprovació de la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per l'Assemblea General del mateix en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els termes exposats a l'expedient.

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d'un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d'edictes de l'entitat.

Tercer.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.

Quart.- Considerar definitivament aprovat l'expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET pel cas que durant el període d'informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

Cinquè.- Formular encàrrec al Consorci LOCALRET per tal que, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d'aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d'audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Sisè.- Donar trasllat del present acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!