1
0
Vota!

Incoació d'expedient per a la Concessió del guardó de la Creu de Terme al Sr. Jordi Castells Planas.

Atès que es voluntat d’aquesta Corporació concedir el guardó de la Creu de Terme als senyors Tomàs Elias Pont i als germans Jordi i Josep Castells Planas, donat els mèrits concurrents en els mateixos pels nombrosos serveis i treballs prestats a la vila de Cardedeu.

Atès el que disposa el Reglament d’honors i distincions de la Vila de Cardedeu, aprovat a la sessió plenària del dia 15 de gener de 1973 i modificat a la sessió plenària del dia 16 de desembre de 1974, quan a la concessió del guardó de la Creu de Terme.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Incoar expedient per a la concessió del guardó de la Creu de Terme al Sr. Jordi Castells Planas

Segon.- Nomenar jutge instructor dels expedients al 1er. Tinent d’Alcalde, Sr. Pere Freixas Puigdomenech, el qual presidirà les comissions constituïdes per un membre de cada grup municipal. Actuarà com a Secretari el de la Corporació.

Tercer.- Publicar la present incoació pel termini de quinze dies al BOPB i al tauler d’anuncis de la Corporació, per que es puguin formular observacions i objeccions a la concessió.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!