1
5
Vota!

Acord d'imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de la seva ordenança fiscal corresponent i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2013 (Aprovació definitiva)..

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2013, s’han presentat reclamacions per persones (i entitats) legítimament interessades.

Examinades aquestes reclamacions es resol:

Desestimar les reclamacions presentades per na Montserrat Cots i Álvarez com a portaveu del grup municipal socialista de Cardedeu amb Registre d’Entrada núm. 10216 el dia 13 de desembre de 2012 pels motius exposats a l’informe del cap de serveis econòmics de data 17 de desembre de 2012.

De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta l’acord definitiu següent:

Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 segons els text proposat en el model publicat per la Diputació de Barcelona en data 28/9/2012.

Segon.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

[VEURE ACTA PER MÉS INFORMACIÓ]

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!