0
2
Vota!

Aprovació inicial de l’Ordenança tipus d’intervenció municipal, ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de Cardedeu.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

 

Primer.- Acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de Cardedeu, amb el benentès que si durant el termini d'informació pública no es presenta cap escrit d'al•legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, s'entendrà definitivament aprovada l'Ordenança de referència.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, en un diari de més difusió, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Cardedeu, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!