1
5
Vota!

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram (aprovació provisional).

ANTECEDENTS
Vist l’informe tècnic-econòmic, de data 12/3/2013, a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics de  competència local, que s’imposen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, al cost previsible del servei, conforme al previst a l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vist l’informe tècnic, de data 5/3/2013, amb la concreció dels principals aspectes que incorpora l’actualització de l’estudi econòmic-financer per a l’any 2013 presentat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, entitat  encarregada de la gestió del servei municipal de clavegueram.

Vista la documentació presentada pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, mitjançant registre d’entrada núm. 2198 de data 4/3/2013, amb el detall dels càlculs numèrics que actualitzen l’esmentat pla econòmica financer per al present any.

FONAMENTS JURÍDICS
Vist el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

D’aquesta manera, quan es modifiquen les Ordenances Fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

Vist allò que disposa l’article 22.2.e) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i l’article 52.2.f) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril, quant a la competència del Ple Municipal per a la determinació dels recursos propis de caràcter tributari.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 14/03/2013, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa de prestació del servei de clavegueram, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2013, en els termes següents:

[VEURE TAULA A L'ACTA DEL PLE]

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text modificat de l’Ordenança fiscal, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Publicar, així mateix, l’anunci d’exposició pública de l’acord provisional en un diari dels de major difusió de la província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, qui tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Tercer.- L’acord definitiu de modificació de l’Ordenança, inclòs el provisional elevat automàticament a tal categoria, així com els articles que es modifiquen en relació a l’Ordenança fiscal vigent, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El text de la resta dels articles es manté amb els mateixos termes que l’ordenança vigent.

Quart.- Notificar el present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs als efectes oportuns.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!